Herinneringen uit den eersten kindertijd van eenen Gelderschman.

csm_weber_b2d8c7b92e

 

 
Herinneringen uit den eersten kindertijd
van eenen Gelderschman.
 

Zoo als de herinnering eener gebeurtenis, van welke men niet zeker weet, of men dezelve bijgewoond, of gehoord, of gedroomd heeft, – zoo zweeft nog altijd voor mijne verbeelding een ruim vertrek van eene armoedige weverswoning. Geen vloer was er dan de harde aarde – geen zolder, maar wat ruwe, zwart berookte planken; eene oude met snijwerk versierde kast; op dezelve vijf groote gele pronkappelen, het voorwerp der vurigste wenschen van den kleine knaap; daar stond ook aan het venster de weverstoel, waarin ik nog den ouden mageren wever zie zitten, met een neusbril, blaauwen slaapmuts, voorts in grijs linnen, net, maar armoedig gekleed.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

Burgerwapening te Harderwijk.

 

 

 
Burgerwapening te Harderwijk.
Oorlog tegen Spanje.
 

Nog voor de uitbarsting van dezen oorlog, waarin de heldengrootheid der Nederlanderen op het heerlijkst uitblonk, gaf de burgerij van Harderwijk een bewijs van dapperheid en vrijheidzucht, ’t welk hier eene korte melding verdient. ’s Konings Stadhouder over Gelderland, de Graaf van Megen, die van Harderwijk van nieuwigheidszucht verdacht houdende en op hen verstoord, had, met voorkennis van den Drost Otto van de Sande, eenen aanslag gesmeed, om zich door verrassing van het nieuwe Blokhuis, en daarin van de stad en burgerij meester te maken. Ter uitvoering van dezen aanslag, deed hij, in den vroegen morgen van den 18 van Wintermaand des jaars 1566, eenige honderden van knechten, grootendeels met haken, eene soort van vuurroers, gewapend …

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

De Hofhoorigheid.

Kelnarij-Putten

 

 

 
De Hofhoorigheid.
Mr. G.A. de Meester.
 

Indien ik den lezer eenige bladen papier, tot onderscheidene heften, in klein octavo gebonden, die de duidelijkste kenmerken zoowel van ouderdom als menigvuldig handtering dragen, vertoonde; indien hij zag, dat zij van de zestiende en zeventiende eeuw dagteekenden, dat elk heft de naam eener stad, dorp of gehucht, als: Arnhem, Amsterdam, leijden, Monnikendam, Gorcum, Zwolle, Nijkerk, Amerfoort, Apeldoorn, Halvinckhuizen enz., tot opschrift heeft, en namen van personen, hunne maatschappelijke betrekking, echtgenooten, kinderen en kindskinderen bevatten; terwijl, bij het naar elders verhuizen, den lezer door een overeenstemmend nummer tot een ander heft wordt verwezen, dan zou hij welligt vragen: van waar, waartoe die aantekeningen?

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

Een eilandje op de heide.

M.J. de Man

Een eilandje op de heide.
Door Peter Bijvank.
 

Onlangs bekeek ik voor mijn onderzoek naar de historie van de Kruishaarderberg de prachtige kaart van de Veluwe uit 1807 van M.J. de Man. Deze kaart geeft een mooi beeld van de uitgestrekte heidevelden die toen oostelijk van Nijkerk lagen. Midden op deze woeste gronden lag toen de Kruishaarderberg met binnen de omwalling een akker, als een eilandje in een zee van heide. Ik wilde weten of er nog meer van deze “eilandjes”of akkertjes op de heide hadden gelegen om zodoende iets te kunnen herleiden over de betekenis van de Kruishaarderberg.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

Stadse manieren op het platteland.

Figuur 1 stadse manieren

 
Stadse manieren op het platteland.
Een rechtszaak uit de achttiende eeuw over grondbezit op Gerven.
Peter Bijvank.
 

   Op 17 juni 1705 werd Aert Custers, toezichthouder op het Hellerveld, gedagvaard door het Hof van Gelre en Zutphen te Arnhem. Dit gebeurde op aansporing van Pilgrom Wolfsen en zijn vrouw Gerharda van Nulde uit Harderwijk, bezitters van de boerderijen Middel en Groot Gerven te Putten. Aert Custers had een jaar daarvoor de jonge boompjes langs de oprijlaan van Middel en Groot Gerven “ uitgetrokken en weggesmeten” omdat de laan, volgens de veldgraven van het Hellerveld, illegaal was aangelegd. Pilgrom en zijn vrouw bestreden dit en eisten schadeloos gesteld te worden. Er volgde een rechtszaak waarbij diverse getuigen werden gehoord. Maar hoe kwamen deze stadse mensen verzeild op de oude kloostergoederen van Gerven? De rechtszaak uit de 18e eeuw geeft een beeld van het grondbezit en grondgebruik van de kloostergoederen in de omgeving van Putten en Nijkerk. Een artikel over stadse heren op het platteland.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

Een verstandshuwelijk tussen hertog en abt.

Oorkonde van Arent thoe Boecop over de keurmede van horige lieden van Gerven uit 1389.

 

 
Een verstandshuwelijk tussen hertog en abt.
Over de aftakeling van het hofstelsel in de late middeleeuwen.
Peter Bijvank.
Artikel
Literatuurlijst
Bijlage 1, 2, en 3.
 

Op 25 mei 1457 sloten de abt van het klooster de Abdinghof te Paderborn, Hendrik d’Wrede, en de hertog van Gelre, Arnold van Egmond, een overeenkomst over de horige lieden en goederen van het klooster op de Veluwe. Er werd vastgelegd dat de hertog een derde deel van de geïnde boetes kreeg waarbij hij als tegenprestatie bijstand verleende bij het handhaven van de ( klooster) regels. Al ver voor het afsluiten van deze overeenkomst bemoeide de graaf en latere hertog van Gelre zich met de kloosterzaken van de abdij van Paderborn.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

Oaver de veuruutgang onder de boerenminsen.

boerenleven 2

 

 
Oaver de veuruutgang onder de boerenminsen.

 

De Redactie van de Geldersche Volksalmanak wou nou veur twee joar wel zoo goed zin um ’n ploatske in te ruumen veur miin stukske “ Oaver ’t vergoan van de wèreld, en hoe ’t Kees en Mie doarbi ging.” Nou hebben de B…..sche lejen van ’t Nut, veur wi’k dat stukste vroeger is gemoakt heb, ’t nog is op gemak kunnen noalaezen, en de andere minsen hebben ’t iin ’t schoftuurke ook is kunnen inzien. – Moar wat zullen nou de minsen oaver dat geval wel gezeid hebben?

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie