Pius Ziekenhuis 1887 – 1982.

001

 

 

PIUS  ZIEKENHUIS.
1887 – 1982.
   Enige tijd geleden kwam ik in het bezit van het boekje Pius Ziekenhuis 1887 – 1982. Bij navraag bleek dit een niet zo bekend boekje te zijn. Ik wil de inhoud met u delen, want het is best wel bijzonder en het was echt een begrip in Harderwijk, dit Pius Ziekenhuis.
Inleiding.
A Dieu…..Pius !

 

Oók ziekenhuizen worden geboren, groeien en ontwikkelen zich en verouderen. Zo gaat het ook met het Pius gesticht van weleer en het Pius Ziekenhuis van nu.

Een terugblik is op zijn plaats, goede herinneringen die tot dankbaarheid stemmen. De leden van de reuniecommissie, die als kroniekschrijvers van Pius zijn opgetreden, verdienen een compliment voor hun boekje. Bewogen en sympathiserend is het geschreven en dáárdoor objectief.

Read More

Posted in Pius Ziekenhuis 1887 - 1982 | Geef een reactie

Oaver de veuruutgang onder de boerenminsen.

boerenleven 2

 

 
Oaver de veuruutgang onder de boerenminsen.

 

De Redactie van de Geldersche Volksalmanak wou nou veur twee joar wel zoo goed zin um ’n ploatske in te ruumen veur miin stukske “ Oaver ’t vergoan van de wèreld, en hoe ’t Kees en Mie doarbi ging.” Nou hebben de B…..sche lejen van ’t Nut, veur wi’k dat stukste vroeger is gemoakt heb, ’t nog is op gemak kunnen noalaezen, en de andere minsen hebben ’t iin ’t schoftuurke ook is kunnen inzien. – Moar wat zullen nou de minsen oaver dat geval wel gezeid hebben?

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

De Oldebroeksche tienden.

images

 

 

 
De Oldebroeksche Tienden.
Door P.Duijs.
 
De tiendverkooping.
( Een tiende ( tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de middeleeuwen zijn echter ook andere fracties bekend.)

    In het jaar 1572 bevonden zich, in de herberg de Zon te Elburg, vele ingezetenen dier plaats en uit de omtrek vereenigd. Men zag er zoowel aanzienlijken met kostbare stijve kragen, korte mantels en zwaarden op zijde, als mindere burgers en ambachtslieden en boeren in grove wambuizen. De kastelein had het druk met het bedienen der gasten, en onophoudelijk hoorde men het geklepper der bierkannen, vergezeld van een dof gemompel als het gonzen van een bijenzwerm.

Het tiendregt onder Oldenbroek, dat aan Willem graaf van den Berg behoord had, was, toen deze zich aan de zijde van zijnen zwager, den prins van Oranje, gevoegd had, door den koning verbeurd verklaard, en zou nu bij afslag publiek worden verkocht.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

Het kasteel te Hattem.

Dikke_tinne

 

 

 
Het Kasteel te Hattem.
 

Naauwelijks is de plaats meer te onderkennen, waar voormaals, aan de westzijde der stad Hattem, het kasteel of hertogelijk slot verrees. Een open ruimte, ten deele nog door een bouwvalligen muur omringd, geeft nog eenig denkbeeld van den vorm en den omvang van twee der vier zware torens, die het hoofdgebouw uitmaakten.

Toch verdient dat kasteel in aandenken te blijven, om de herinnering die daarmede verbonden zijn; geen herinneringen zoo zeer van kloeke daden of heldhaftige bedrijven, die den roem van ’t voorgeslacht verhoogen, maar van snoode list en woest geweld, overblijfselen der middeleeuwsche barbaarschheid, die het hart tot dankbaarheid stemmen dat een eeuw van meerder beschaafdheid aangebroken en de vooruitgang in Nederland onmiskenbaar is.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

Eene bladzijde uit Gelderlands Kerkgeschiedenis.

kaart1649velperpoortdetail_520

 

 

 
Eene bladzijde uit Gelderlands Kerkgeschiedenis.
 

Het was de eerste Januarij van het jaar 1550. Gelijk thans op den nieuwjaarsdag, zoo zal ook toen wel een meer dan gewone drukte hebben geheerscht in de huizen en op de straten. Verplaats u dan met uwe verbeelding in Gelderlands hoofdstad, waar het er voor drie eeuwen heel anders uitzag dan nu, en ziet, hoe ouden en jongen in feestgewaad naar de woning hunner vrienden zich heen begeven, om hun, of uit gewoonte of uit behoefte, een heilwensch toe te brengen. – Maar, ge zijt bij de plaats gekomen, waar sommigen nog de Velperpoort hebben gekend. Geen Musis Sacrum stond er toen, en niemand behoefde zich te vermoeijen, met naar de beteekenis te raden van de kolossale beelden, die er thans zijn geplaatst. Hoe het er daar uitzag in die eeuwenoude tijden – ik wil eerlijk bekennen, dat ik het niet weet. Ook heb ik uwe aandacht op iets anders te vestigen, dan op de slakkenhuisvormige poort, die er toen stond en op de doodsche wallen, waarvan Arhem toen, naar ik gis, was omgeven. Ik rigt uw oog naar een kleinen gewapende stoet, die de stad binnen komt; het zijn krijgsknechten, die een gevangene met zich voeren; geen dief of moordenaar, maar, in die dagen, in veler oog nog veel erger dan dat, – een ketter.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Geef een reactie

Eene Elburger Beestenmarkt

elburg

EENE ELBURGER BEESTENMARKT,
In 1849 geschetst.

 
“Zie zoo! Now ben ‘k schrap,’k heb de messen ‘ewet
Et brood en de telders op toafel ‘ezet,
Ik heure de briepot al koaken,
En hef’ now een ieder zien moaltied ‘edoan
Dan is ‘et ook tied om noa bedde te goan
Want mèrgen is ’t vroege al weer spoken.”

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Geef een reactie

Geschiedenis der Veluwe, 1481 – 1483, Verdrag te Nunspeet 1481, Velrehof Nunspeet.

notulen 12jan. 1481 Nunspeet

 

 

 
Aanteekeningen
Uit de geschiedenis der Veluwe, gedurende
De jaren 1480 – 1483.
 

De aanhoudende verdeeldheden der partijen in Gelderland, welke hetzelve gedurende de tweede helft der XVde eeuw vooral teisterden, werden nog vermeerderd nadat hertog Adolf van Egmond in den bloei van zijn leven overleden was en ééne dochter en éénen zoon had achtergelaten, op welken laatstgemelden de schepter zoude moeten overgaan. – Frederik van Brunswijk werd als momber der minderjarige kinderen aangesteld; doch nadat hij krankzinnig was geworden, werd hij, volgens de keuze der Gelderschen, door den bisschop van Munster, Hendrik van Swartzenberg, vervangen, die voor den tijd van zes jaren tot deszelfs schutsheer, en tot momber der minderjarige kinderen van Adolf werd aangesteld; en deze betuigde toen in die hoedanigheid, “ vooral de wereld, de landen van Gelre en Zutphen, voor de kinderen en wezen van Adolf te zullen bezwaren.”

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Geef een reactie