Oudheidkundig Jaarboek deel1

plattegrond deel 1

 
Uit het Oudheidkundig jaarboek
Bulletin  van den Nederlandche Oudheidkundigen Bond
3de serie, derde Jaargang, Juni 1923, aflevering 3.
Uitgegeven te Utrecht bij A. Oosthoek
 
OUDHEIDKUNDIG  JAARBOEK
Juni 1923
F.A. Hoever
 
Mededeelingen omtrent de monumenten van Harderwijk.
 

1.    Geschiedenis.

 

Naamsoorsprong. Men wil, dat hij afkomstig is van wijk, toevlucht voor harderen, herders. Anderen brengen hem in verband met de buurtschap Hierden, weder anderen met een soort visch, harders.

Read More

Posted in Oudheidkundig jaarboek juni 1923 | Leave a comment

Oudheidkundig Jaarboek deel2

markt zondag 2

 

 
OUDHEIDKUNDIG  JAARBOEK
Juni 1923
F.A. Hoever
 
Mededeelingen omtrent de monumenten van Harderwijk.

2. Monumentale gebouwen
Het Raadhuis
 
Het Raadhuis(1). Het vorige raadhuis, dat op dezelfde plek stond als het tegenwoordige, leed zeer door den brand van 31 Juli 1503, toch bleef zijn gevel nog tot 1620 staan. Toen verrees het tegenwoordige gebouw, aanvankelijk verdeeld in raadhuis, rechthuis en wijnhuis. Den 17en Maart 1726 werd besloten het wijnhuis tot raadkamer in te richten, die 12 Januari 1728 ingewijd werd. In 1837 werd het raadhuis weer verbouwd.

De raadzaal, die met subsidiën van het Rijk en de Provincie tusschen 1919 – 1922 gerestaureerd werd, is met goudleder behangen en wel met 352 stukken, w.o. …

Read More

Posted in Oudheidkundig jaarboek juni 1923 | Leave a comment

Oudheidkundig Jaarboek deel3

plattegrond kerk deel3

 
 
OUDHEIDKUNDIG  JAARBOEK
Juni 1923
F.A. Hoever
 
Mededeelingen omtrent de monumenten van Harderwijk.
3. Monumentale gebouwen
Groote Kerk
 

Buiten de Luttekepoort stond de eerste kerspelkerk van Harderwijk, gewijd aan de H. Nicolaas. In 1415 werden toren en klokken dezer kerk door brand zwaar beschadigd en op last van den hertog en bisschop afgebroken, terwijl de kerk zelf in 1524 of later gesloopt is.

Read More

Posted in Oudheidkundig jaarboek juni 1923 | Leave a comment

Oudheidkundig Jaarboek deel4

Kloosterkerk deel4

 
OUDHEIDKUNDIG  JAARBOEK
Juni 1923
F.A. Hoever
 
Mededeelingen omtrent de monumenten van Harderwijk.
4. Monumentale gebouwen
De gebouwen van het St. Catharina – Klooster
Akademie
De Hoogeschool
Boekerij
 
Het St. Catharina – Klooster van de Observantinnen der St. Franciscus – orde stond bij den wal in de straat eerst Catharinasteeg en later Akademiestraat genoemd, en werd in het begin der 14e eeuw gesticht.

Read More

Posted in Oudheidkundig jaarboek juni 1923 | Leave a comment

Oudheidkundig Jaarboek deel 5

Hortus deel 5

 

 
OUDHEIDKUNDIG  JAARBOEK
Juni 1923
F.A. Hoever
 
Mededeelingen omtrent de monumenten van Harderwijk.
5. Monumentale gebouwen
Hortus
Het Nassausch – Veluwsch Gymnasium
Het Athenaeum van Gelderland
Het “Linaeustorentje”
Burgerweeshuis
 
Hortus.  In den eersten tijd bezat de Veluwsche Hoogeschool geen eigen wetenschappelijk ingerichten kruidtuin. Tot Universiteit verheven trachtte men hierin te voorzien en werden in 1649 en volgende jaren er groote kosten aan besteed.

Read More

Posted in Oudheidkundig jaarboek juni 1923 | Leave a comment

Oudheidkundig Jaarboek deel 6

huizen deel6

 

 
OUDHEIDKUNDIG  JAARBOEK
Juni 1923
F.A. Hoever
 
Mededeelingen omtrent de monumenten van Harderwijk.
6. Monumentale gebouwen
Het Hervormde Oude Mannen – Vrouwen – en Kinderhuis
Militair Hospitaal
Pesthuis
Oud Harderwijk
Huizen
De Commanderie der Orde van St. Jan nabij Harderwijk
 
Het Hervormde Oude Mannen – Vrouwen – en Kinderhuis. Dit gesticht uit 1690 werd gevestigd ter plaatse waar midden der 15e eeuw het Fraterhuis van St. Hieronymus stond. Een steen boven de ingang vermeldt de stichting 1690 der inrichting en verbouwing van het huis.

Van het Fraterhuis uit het midden der 15e eeuw(1), en na de brand van 31 Juli 1503 herbouwd, dus uit de aanvang der 16e eeuw, zijn inwendig nog zware muren en balken met gothische sleutelstukken en kinderbalkjes uit laatst genoemden tijd aanwezig.

 

Militair Hospitaal.  Ofschoon dit gebouw uit een architectonisch oogpunt geen waarde heeft, herinnert toch de plaats, waarop het staat, aan het rijkste en aanzienlijkste vrouwenklooster van Harderwijk, n.l. het nonnenklooster van Ste Agnes, Agnieten in Galileen zooals men het noemde. Dit convent, reeds vóór 1380 vermeld, en waarvan het koor der kerk uit 1477 dagteekende, volde te voren den derden regel van St. Franciscus, kreeg 25 Juli 1548 op zijn verzoek volledige toestemming van den Windesheimschen prior Jan van Naaldwijk, om tot de Augustijner orde over te gaan. “Dit aansienlyck gebouw”in 1572 te niet gedaan, werd in 1577 weer opgebouwd zooals men vroeger boven den ingang lezen kon:

“Est Hadriano Vos, Magareta quoque ab Holger Diruto Praesidibus sic reparata Domus”. 24 Februari 1619 besloten schepenen een stuk van het Nonnenklooster te verkoopen, nadat reeds op 3 November 1615 de Jufferen van dit klooster hare beweegbare goederen aan de stad hadden overgegeven.

In het midden der 17e eeuw stond de Magistraat een gedeelte van dit klooster tot een “Kruyd – hof”af. Vermoedelijk is het deze kruidhof, die later verkocht werd aan Wijnand van Sitteren, die het hof met kolfbanen en “een fraai sterreboschje of doolhof”versierde.

Pesthuis.  Voor zieken en lijdenden aan pest of melaatschheid lag vóór de Luttike – of St. Nicolaaspoort een ziekenhuis, dat in 1585 nog in wezen was, doch later verplaatst werd binnen de stad in de Sevenhuizenstraat. Nog vindt men in het pesthuisstraatje onder de nummers A No. 178, 179 en 180 overblijfselen van gebouwen uit het begin der 16e eeuw, w.o. van het verplaatste pesthuis en de kapel der Klerken(2) zichtbaar in: steunberen, gedeelten van gekoppelde spitsbogen met traceeringen en een steen met het opschrift: “DOMUS MEA – DOMUS ORA – TIONIS VO – CABITUR”.

Oud –Harderwijk. Schrassert beweert,dat Harderwijk eertijds grooter van omvang en volkrijker was. De oudste plattegrond van Harderwijk, dien wij bezitten, is die van Jacobus van Deventer (± 1560), de stad binnen de muren, later binnen de oude wallen.

Read More

Posted in Oudheidkundig jaarboek juni 1923 | Leave a comment

OPROEP

Vispoort van Dijk

Wie kan mij wat meer vertellen over de schilder van dit schilderijtje van de Vispoort?

 

Posted in Redactie | Leave a comment