1817- Harderwijker helden

bat courant 20-09-1817 HWIJK

 

 

 
Harderwijker Helden.
 
Snuffelend in diverse kranten uit binnen – en buitenland kwam ik dit bericht over dappere redders uit Harderwijk tegen die ik u niet wil onthouden en zeker niet omdat het in de Bataviasche Courant stond van 20 september 1817.
 
 

Harderwijk,den 28 Februarij 1817.

De aanhoudende storm was zeer noodlottig voor eenige schepen, welke eene schuilplaats zoekende, op onze reede ten anker gekomen waren;van deze seinden gisteren morgen vroeg, drie vriesche tjalken om hulp, zonder dat onze hulpvaardige varensgezellen de mogelijk zagen, om hier aan te voldoen doordien al de groote visschersschuten afwezig waren, en de vreeslijk woedende storm het gebruik van kleinere verbood.

Read More

Posted in Krantenberichten | Leave a comment

brief uit Benkoelen, AD 31 Augustus 1855

‘t Nieuwediep

 
Een brief uit Benkoelen, AD 31 Augustus 1855.
 
Benkoelen den 31 Augustus 1855

 

Geliefde Ouders!

 

Daar ik de pen opvat om u het voornaamste van mijn vertrek van Holland benevens de reis naar en aankomst te Batavia te melden zoo is mijn innige wensch dat gij dezelfde in gezondheid moogt ontvangen en daar ik wel kan denken dat gij reeds lang het oogenblik tegemoet hebt gezien om het een of ander van mij te behooren; zoo is het ook mijn vurigste verwensch om hoe spoeder hoe liever uwe gezondheid en die van de familie te vernemen, welligt zult gij reeds verscheidene malen gedacht hebbe ’t schijnt wel dat Pieter ons geheel vergeet; maar neen het was juist het tegenovergestelde. Een zware ziekte heeft mij hierin verhinderd waarom ik dan ook hoop dat gij mij dit niet ten kwade zult duiden, ik had u wel eerder kunnen schrijven, maar om u te melden dat ik ernstig ziek was wou ik niet doen en om te zeggen dat ik gezond was dit kon nog minder.

Maar komaan ik wil geregeld beginnen.

Op den 11 December 1854 ’s middags om drie uur verlieten wij Harderwijk, waarop wij den 12e ’s avonds omstreeks 7 uur met een hevige storm vergezeld de haven van ’t Nieuwediep binnenliepen; wij bleven nog aan den anderen morgen 10 uur op de kleine schepen; en daarna kwamen wij zingende om 11 uur aan boord van het fregat de Vijfgebroeders wij wieren minzaam door het scheepsvolk ontvangen en kregen dadelijk een oorlam tot welkomst en ’s middags graauwe erwten en een pond spek per man, er wier happig ingebeten maar dit was spoedig gedaan.

Read More

Posted in De kranten over het koloniale leger | Leave a comment