Doofstomme Rus….

 
Doofstomme Rus….
 
Bakker van Poelgeest in de Hondegatstraat had in het laatste oorlogsjaar een wel heel bijzondere onderduiker. De Russische soldaat Daniel Iwanow was ontsnapt uit een Duits krijgsgevangenkamp in de buurt van Osnabrück en kwam via de IJssel en Zwolle in de omgeving van Harderwijk terecht.

Read More

Posted in Redactie | Leave a comment

Die dag…..in mei.

 
Die dag…..in mei.
 
In deze eerste dagen van mei heb ik voor mijn gedicht speciaal aan de Joodse mensen gedacht die in de oorlog werden weggevoerd. Zij waren burgers van de stad, in d’aller grootste nood, en werden door de duitse rat afschuwelijk gedood.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

De Aanstaande Kermis.

 
De Aanstaande Kermis.
 
’t Is haast Kermis! Juicht de landjeugd,
En ’t genot straalt reeds uit ’t oog;
’t Is haast Kermis! Zonde en ondeugd,
Heffen ’t hoofd, vol hoop, omhoog!

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Woningbouw te Harderwijk

 

 
Woningbouw in Harderwijk.
 

De vereenigingen “ Harderwijk Vooruit” en “ Steunt elkander” koesteren grootsche plannen. Zoo is het voornemen opgevat, bij genoegzame deelname, een bouwmaatschappij in het leven te roepen. Dezer dagen werd reeds een circulaire verspreid, waarin de indezetenen worden uitgenodigd, door het nemen van aandeeleen van hun belangstelling in dezen blijk te geven. Een onzer stadsgenooten, blijkbaar ingenomen met het streven der beiden vereenigingen, zond de circulaire terug, voorzien van onderstaand gedicht:
Een circulaire zendt U mij,
Voor d’op te richten maatschappij,
Om huizen te gaan bouwen;
Tot steunen ben ik wel bereid,

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Harderwijk

 
Harderwijk.
 
Ville morte aan in zichzelf gekeerde kust.
Er valt geen roem, geen rijkdom meer te halen.
Het ligt ommuurd, gemetseld in zijn rust.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Harderwijk in 1566

Phillips II

 
Overveluwsch Weekblad
Jan. en Febr. 1858
HARDERWIJK in 1566.
 
Nadat Philips II door der Hervorming en aan de handelingen der Edelen geenen tegenstand te bieden, voor eenigen tijd de schijn van toegeeflijkheid aangenomen had, zond hij op nieuw in 1566 bevelen, waaruit het duidelijkste zijne onverzettelijkheid bleek. Met kracht moesten de plakaten ter handhaving der R.C. Godsdienst ten uitvoer gelegd, met kracht moest iedere tegenstand gefnuikt worden.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Haven van Harderwijk

Harderwijk zeekant

De Heer Nicolaas Ardesch,
En de Haven van
HARDERWIJK.
 
Liefde tot den geboortegrond of liever gezegd tot die streken waar de eerste levensjaren worden doorgebragt, is den mensch eigen. De voorwerpen in onze jeugd gezien, brengen ons de onbezorgde dagen der kindschheid, de gelukkige jaren der jongelingschap met levendigheid voor den geest, doen ons denken aan diebare afgestorvenen die ons in lang vervlogen tijd met teedere liefde beminden en verzorgden; hunne stem spreekt nog in de boschjes die wij met hen bewandelden, hunne gedaante verrijst bij de plekken waar wij met hen nederzaten. Wij vinden daarbij in dusdanig oord gewoonten terug, welke wij hebben aangenomen toen de indrukken krachtig en blijvende werden ontvangen, en welke wij dikwijls in latere jaren met moeite en weerzin tegen andere gewoonten hebben moeten verwisselen.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment