Matroos Roest.

wachtschip

 
1851.
Matroos Roest.

 
_  Een matroos, die voor den krijgsraad moest worden gebragt, werd aan boord van het wachtschip de Maas gevangen gehouden. Die gevangenis evenwel scheen hem niet te bevallen, zoodat hij op ontvlugten bedacht was.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Moordaanslag te Nunspeet!

pistool a

 
1849.
Moordaanslag te Nunspeet!
 
De avond van den 27 Maart dezes jaars, heeft een schouwspel opgeleverd, waarvan men de wedergade vergeefs zal zoeken in de verhandelingen van het lijfstraffelijk regt.

De Ambtenaar van de belastingen S……zich lasterlijk beleedigd achtende door den Luitenant der Schutterij van B…… laat dezen bij zich ontbieden en houdt hem een ongeladen pistool voor, met het gevolg, dat gemelde Officier, al gillende en schreeuwende,

Read More

Posted in Krantenberichten | Leave a comment

Gedicht Staring

hendrik van grietjen

Lig hier mijn radde Pen! Wat hoeft er meer gefcchreven?
’t Gefcheiden is hervoegd, mijn taak is afgeweven;
Wie maalde ,s Vaders vreugd! Wie maalde ’t blijde feest!

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Geuzengedichten/ liederen.

 
Geuzengedichten/liederen.
“Het saluutschot der Nederlandsche vrijheid”
Deze uitdrukking is van Busken Huet.
Het Geuzenlied zegt dankbaar:
 
Gods goetheyt wesen moet vertelt,
Die noch so voor ons sorgt,

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Kasteel Oudenaller.

200px-Mr_W__Goltstein_van_Oldenaller

 
1851.
Kasteel Oudenaller  te Putten.

 
PUTTEN.  Steeds behoorde het Kasteel Oudenaller tot de schoonste bezittingen der Veluwe en zijne eigenaars tot de aanzienlijkste en oudste geslachten van Gelderland; zoo zelfs dat de Oudenaller eene eigene leenkamer bezat, en de heeren van Aller in de vroegste geschiedenis van Gelderland bekend waren.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Staveren

230px-Leonora_pol

 
1851.
STAVEREN.
 
Het berigt uit Putten over den herbouw van het adelijk goed de Ouden – aller bragt een onzer geachte lezers op het denkbeeld ons mede te deelen, dat ook het huis op Staveren, ofschoon nog niet lang geleden door den tegenwoordigen, door aankoop in 1835 van het adelijk geslacht van Haersolte, eigenaar den Heer J.R. Kemper uit Amsterdam, op de oude grondslagen in eene moderne stijl opgetrokken, eene aanzienlijke vertimmering en uitbreiding zoude ondergaan en ons tevens uit te noodigen het een en ander van dit zoo hoogst belangrijk goed mede te deelen.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Een Tooverkol…

konijn

 
Een Tooverkol.
Uit de krant van Harderwijk 1849.
 
Laatstleden Woensdag avond had hier een voorval plaats, hetgeen ten bewijze kan verstrekken, hoezeer Bijgeloof hier nog heerschende is, en Heidensche sprookjes nog bij Christenen geloof vinden.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment