De Botermarkt te Harderwijk.

Franciscaan

 

Overveluws Weekblad, 13 juni 1885.

 

De Botermarkt te Harderwijk.

 

Onder de kleine Geldersche steden bezat Harderwijk in de laatste helft der Middeleeuwen het aanzienlijkst getal kloosters, kapellen en andere godshuizen. Vóór het jaar 1350 lagen eenige dezer stichtingen buiten de stadsgracht, tusschen de Groote- en de Smeepoort, totdat het krijgsrumoer gedurende de 15de eeuw, monniken en nonnen dwong om, ter meerdere beveiliging van leven en have, een rustiger verblijf te zoeken binnen het allengs sterker om walde gedeelte der stad.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

‘s Heeren Loo door J.Kruisinga.

altaar ‘s Heeren Loo(1)

Harderwijk, 1893.

 

’S HEEREN LOO

Door

KRUISINGA.

 

’s Heeren Loo – oudtijds ook St. Jans Dal geheeten – gelegen aan den ouden zoogenaamden Nijkerkerweg, op een uur afstands zuidelijk van Harderwijk, is nog een overblijfsel van een klooster of godshuis der Johanniterorde, welke een der eerste geestelijke ridderorden was, die tijdens de kruistochten ontstonden.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Een praatje over onze troonopvolging

f7ee0839-bd52-fb09-46c0-d19d03564467

Overveluws Weekblad 3 september 1930.

 

Een praatje over onze troonopvolging.

 

In Nederland wordt “ieder geacht de wet te kennen”. Deze bepaling is onmisbaar, – wil men niet den toestand in het leven roepen, dat telkens iemand, beschuldigd van schending of overtreding van eenige wetsbepalingen of verorderingen, er zich op beroepen door geen kennis te hebben genomen van zijn wettelijken plicht als staatsburger, – gezondigd had “ in onschuld door onkunde…”

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

OPEN BRIEF

OPEN BRIEF

 

Overveluws Weekblad 17 juni 1931.

OPEN BRIEF

van de “Stad Harderwijk”

aan de “Kasteel Staverden”.

Neen hoor, ik schrijf niet “hooggeachte zuster”

Al acht je ook jezelf een vorstenkind gelijk

Je denkt dat jij de schoonste zijt van allen

En noemt jezelf gewis: “Miss Harderwijk”

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

De Stadsweide

stadsweide

 

Overveluws Weekblad 17 juni 1931.

 

Een stuk Harderwijksch Volksleven

Uit de vorige eeuw.

De Stadsweide.

 

De dag, dat de koeien op de gemeenteweide, ( stadsweide genoemd, toen er nog geen gemeenten waren) werden toegelaten, vertoonde voor 70, 80 jaar geleden veel meer drukte dan tegenwoordig. Nu merkt men er bijna niets van; toen was het als een feestdag voor velen. De scholen gaven wel geen vacantie, doch velen leerlingen namen die maar, met, soms ook wel zonder toestemming van de ouders; en leerplicht bestond er toen nog niet.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment