Naar de buurschappen Hunnen en Zoelstraat, tusschen Putten en Nijkerk.

Kruishaarderberg Nijkerk

 

 

 
Wandeling
Naar de buurschappen Hunnen en Zoelstraat, tusschen
Putten en Nijkerk.
 
Van Kapitein Haasloop Werner.
 

Het volgende stukje meenen wij bijzonder den lezer aan te mogen bevelen.

Vooreerst: Om het rijke gebied van geschiedkundige oudheid hier reeds gevonden.

Ten tweede: Opdat er meer bepaald onderzoek door eenig oudheidkundige te dier plaatse geschiede.

Ten derde: Omdat dit stukje ons zeer geschikt voorkomt tot de grondstof voor eene romantische – historische ontwikkeling, waartoe wij gaarne de bladen van den volgenden Volk – Almanak openen zullen, tot premie stellende een compleet exemplaar van den Gelderschen Volks – Almanak.

Ten laatste: opdat men, ook op andere plaatsen, oude namen van erven, grondstukken, enz. in betrekking tot de geschiedenis brenge en met den oudheidkundigen voorraad, op die plaats aangetroffen, vergelijke.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

De Goor-Hut onder Elburg.

Goorherdershuisje

 

 

 
De Goor – Hut onder Elburg.
 

In vroegere eeuwen, zelfs nog ten tijde der grafelijke regering, lag op de Veluwe eene aanmerkelijke uitgestrektheid hooge en lage grond, nog woest en ten eenenmale onbebouwd. Deze onbebouwde streken komen voor onder den naam Gemeente, Mark, Hengemunde, enz. Derzelve vlakte was met heide, of, in de lage broekachtige gedeelten, met een zuurachtig gras begroeid.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Het Schipluden-Gilde te Elburg 1339 – 1798.

hanzeschip

 

 
Het Schipluden – Gilde
Te Elburg in 1339 – 1798.
 

Het volk der steden en vlekken was reeds in de X1 eeuw, door het werk zijner handen en door eenen geringen, maar levendigen koophandel in bezit van goederen en rijkdommen geraakt, en begon zijnen slaafschen toestand als lijfeigenen te beseffen; het had nu ook een eigendom en zocht natuurlijkerwijze een middel om dien tegen de hebzucht der leenheeren te verdedigen. Dit middel vonden zij in de oprigting van vereenigingen, die zij Gilden noemden. Deze Gilden, ook onder den naam van Eede bekend, bestonden uit de burgers en geringe lieden, die bij Eede zich verbonden elkander met lijf en goed, in alle gevaren en ongelukken bij te staan, en altijd gewapend te zijn ter verdediging der Gilden en van elk harer leden.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

De Geldersche Heksenbezweerder.

zwartekat

 

 

 
De Geldersche Heksen – bezweerder
In 1838.
 

Zij dwalen, die gelooven, dat de kunst om heksen te bezweren, verloren is geraakt. Deze edele kunst leeft, en wordt nog met groot gewin in en om het oude Oppidum  Batavorum in praktijk gebragt.

Nog onlangs had, onder anderen, het volgende merkwaardige geval plaats, hetwelk ik mij haast der vergetelheid te ontrukken en mededeel, zoo als het gebeurd is.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment