Eene boerenbegrafenis te Doornspijk.

dominee

 

 

 

Eene boerenbegrafenis te Doornspijk.

 

    De boer is wel het bekrompenste wezen van onze gansche maatschappij, den welvarenden boer bedoel ik. Hij plaatst zich in alles, wat hij doet, op zulk eene verhouding tot het geld, dat het geld overal no.1 is: no 2 zijn de, van vaderen overgeleverde gewoonten. Ook deze houdt hij met ijzeren hand vast, en gaat er niet ligt van af.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Het koolzaad – dorschen.

koolzaad 2

 

 
Het koolzaad – dorschen.
 

In vroegere eeuwen heerschte er, op het platte land in Gelderland, een over onderscheidene takken van akkerbedrijf zich uitstrekkend gebruik, hetwelk wij hooglijk bejammeren, dat allengskens in onbruik geraakt is. Het was de wederkeerige hulp bij alle groote en moeijelijke werkzaamheden van den landbouw. Al hetgeen veel handen-arbeid vorderde en gerekend werd voordeelig te zijn, wanneer het met spoed geschiedde, werd als door een gansch gehucht gezamenlijk volbragt, ten voordeele van éénen man, die hierom verpligt was, zijne vriendelijke naburen deftig te onthalen. Dit vond plaats bij het schaapscheeren, op de hooge Veluwe, waar nog tegenwoordig sommige niet onaardige gebruiken bij deze feestelijke gelegenheid heerschen, die den beminnaar van Gesner’s Idillen, of Florian’s Estelle, in sommige oogenblikken zouden doen wanen, dat de schoone droomen zijner verbeelding inderdaad hier het leven zelf genoten, ja die zelfs den trouwen lezer van Heemskerk’s Arcadia de schoone herders en herderinnetjes voor den geest zouden kunnen tooveren.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Het Noord – einde der Veluwe onder Oosterwolde.

Oosterwolde

 

 
Het Noord-einde der Veluwe
Onder Oosterwolde.
 

Geene streek van Gelderland is zoo weinig bekend en beschreven als het Noord-einde der Veluwe, dat onder de gemeente Doornspijk behoort en een gelijkbeenigen driehoek vormt, die door de Zuiderzee afgebakend wordt. Eenige aanteekeningen, zoowel de kleding als de plaatselijke beschrijving van deze streek betreffende, zullen den lezer niet onwelkom zijn.

De bewoners van Ooosterwolde verschillen in kleeding met die der overige Veluwe- bewoners, en om er eene schets van te geven, voegen wij hier de onderstaande beschrijving tusschen:

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment