Oostende.

 

 

 
Oostende.
 

Niet het Oostende, waar het des zomers wemelt van badgasten, die er den tijd zoeken te korten, of hunnen levenstijd te verlengen door van tijd tot tijd het element der menschen te verlaten om zich in dat der visschen te bewegen, maar naar een veel meer in de nabijheid gelegen Oostende, waar de ploeg des landmans de aarde doorklieft en eene zee van goudgeel graan zich krult, wensch ik den lezer te geleiden.

Kom, volg dan met mij, van Elburg af, omtrent één uur lang, den Zuiderzeeschen straatweg, tot aan het Roode kruis, eene voormalige bierbrouwerij en tot op het jaar 1800 de verlustigings- plaats der Doornspijksche kermisgasten, en slaan wij dan den weg links in over de Gelinte (Gelinte of gelente is een oud woord, beteekenende een schutting, staketsel of omheining met latwerk.) een weg, die zijnen naam ontleend heeft van de afschuttingen, welke langs de geheelen weg regts en links waren aangebragt, tot aan de driesprong, de Brantsboom genoemd.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment