Militaire executie Voorthuizen.

 

 

 
Verhaal
Van de militaire executie, het dorp Voorthuizen,
Op de Veluwe in Gelderland, aangedaan, in het
Jaar 1804, op last van den Franschen generaal
Marmont,
Om te dienen als bijlage, tot de geschiedenissen
Van dien tijd,door
Mr. J. J. Elsevier,
Oud Scholtus des Ambts Barneveld.
1815.
 
Aan den lezer.
 

De Hoogleeraar J. Ten Brink, eenige tijd geleden, een werkje, onder den titel van: Nieuwe Fransche Tirannij, uitgegeven hebbende, vond ik in hetzelve ook melding gemaakt van de Militaire inlegering, het dorp Voorthuizen, in het jaar 1804 overkomen. Derzelver geschiedenis heeft die heer alleen geput, uit het geen ik hem toenmaals, mondeling verhaald heb, en hetwelk ongetwijfeld, tot eene min naauwkeurige opgave van de toedragt dier zaak, in het voorzegde werkje, aanleiding heeft gegeven. Ik begreep dus mijnen landgenooten geenen ondienst …

Read More

Posted in Verhalen bundel | 3 Comments