Laatste levensjaren van Hertog Adolph van Gelder.

Adolf_von_Egmond

 

 
Laatste levensjaren van Hertog
Adolph van Gelder.
 

Bij eene vorige gelegenheid verhaalden wij, hoe schandelijk Hertog Adolph van Gelder, zich aan zijnen grijzen vader, Hertog Aarnout, vergreep, hem jaren lang in eene gevangenis liet versmachten, en zich in zijne plaats tot Beheerscher van Gelderland opwierp. Thans willen wij doen zien, hoe ook in dit geval de boosheid slechts voor eenen korten tijd zegepraalde.

Nadat Adolph een geruimen tijd de vermaningen van den Paus en van andere Vorsten, om zijnen vader in vrijheid te stellen, en alzoo zijne in een oogenblik van benaauwdheid uitgesprokene gelofte gestand te doen, in den wind had geslagen, zag hijzich eindelijk daartoe gedwongen. De Hertog van Bourgondie, Karel de Stoute, die zich, zoo als wij vroeger aanmerkten, meer uit …

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment