De stad Elburg in de Ban.

260px-Elburg_panorama_1639-1655

DE STAD ELBURG.

Voor het keizerlijk hofgerigt gedaagd,
In den Rijksban gedaan en daaruit
Ontslagen.
In haar rijk voorzien en door de volijverige pogingen van wijlen den hoogleeraar Bondam uitnemend geordend Archief, bezit de stad Elburg eenen schat van Oorkonden, belangrijk niet alleen voor de kennis der plaatselijke geschiedenis en oudheden, maar ook voor die des vaderlands in het algemeen. Vele dier oorkonden mogen slechts kunnen dienen, om datgene, wat door vroegere of latere geschiedschrijvers geboekt is, te bevestigen of nader op te helderen; andere—en het getal van deze schijnt niet gering—geven getuigenis van gebeurtenissen, welke tot hiertoe geheel onbekend waren, of strekken, in meerdere of mindere mate, tot waardering van den geest des tijds, in welken zij hun bestaan ontvingen, en verschaffen de gelegenheid, om in den staatkundigen en maatschappelijken toestand der steden en der stedelingen, in verloopene eeuwen, eenen blik te werpen. Als zoodanig mag ook het zevental oorkonden beschouwd worden, welke wij, naar de oorspronkelijke brieven in het Archief der genoemde stad berustende, hier mededeelen.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment