Friezen. – Zwarte Hoop. – Geldersche Friezen. – Groote Pier.

Maximiliaan I

 

 
Losse Bladen Uit De Geschiedenis Des Vaderlands.
Friezen. – Zwarte Hoop. – Geldersche Friezen. – Groote Pier.
 
Friezen.
 
’t Verslindend oorlogsvuur, door staatszucht aangestoken,
Verhief zich in hun land; de stad werd omgekeerd;
De moord liep langs de ontvolkte straten.
Fabelen van E. Wolff en A. Deken.
 

Eeuwen lang hebben de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht vruchteloze pogingen gedaan om de vrijheidminnende Friezen aan hun gezag te onderwerpen. Vrij mogt de Keizer, wiens oppergezag zij in naam erkenden, hun land als leen schenken, nu aan dezen, dan aan genen; spottende met deze daad van oppermagt, sloten de zeven vrije Friesche Zeelanden, die zich van de Rekere bij Alkmaar tot aan de rivier de Wezer uitstekten, een verbond ter wering van vreemde heerschappij; en hebben de Hollandsche graven ook enkele keeren, door overmagt van wapenen, op Friesche bodem post gevat, spoedig werden zij weder ten lande uitgedreven. West- Friesland alleen, door de verwijding des Fliestrooms gescheiden van dee overige Zeelanden, werd na drie eeuwen strijden in 1297 onderworpen, en Stavoren, verlokt door handelsprivilegiën, die deze stad deden bloeien, huldigde van tijd tot tijd de Hollandsche graven; maar deze lieten eene halve eeuw lang het overige Friesland ongemoeid, sedert Willem IV en een aantal zijner edelen er in 1345 den dood vonden.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment