Schoonderbeek.

schoonderbeek_webimage

 

 

 
Schoonderbeek.
Door
Mr. G. A. de Meester.
 

De tijden zijn voorbij, dat een smid den toegang tot de gedenkschriften der voorvaderen moest banen; doch zijn de tijden evenzeer voorbij, dat de komenijswinkel of de papiermolen pakketten gebruikt, waarin de geschiedvorscher nog menig belangrijk punt opgehelderd zou vinden? Zijn er op zolders, in kisten of kasten nog geene schatten onder het stof bedolven en aan de vergetelheid overgegeven? Wij vreezen het te zeer.

Elders zag ik mij in staat gesteld, vroegere regten van de Veluwsche wouden, inzonderheid der eeuwen tellende bosschen in de nabijheid van Putten, voor vernietiging te beveiligen. Geen wonder, dat ik toen de wensch uitte, dat nog meerdere dusdanige schriften der vergankelijkheid mogten ontrukt worden. En weldra bleek het mij, dat het ook den Putter aangenaam geweest was, iets van zijne gemeente voor meer dan duizend jaren te vernemen.

Read More

Posted in Geldersche Volks-almanak, Redactie | Leave a comment

Bijgeloof op de Veluwe.

zwarte katjes

 

Hutspot
Voor Bijgeloovigen, op de Veluwe.
 

Huislook op het dak geplant, is eene waarborg tegen het inslaan van een onweer.

Een paardenkop op den stal geplaatst, bevrijdt de paarden en het vee van de nachtmerrie.

Wie een zoutvat omgooit, mag het zout niet opnemen, anders heeft twist of ongeluk te wachten.

Wie de geelzucht heeft, moet zich in een vat met teer spiegelen, dan geneest deze ziekte.

Read More

Posted in Geldersche Volks-almanak | Leave a comment

De stad Harderwijk A. Aarsen.

plattegrond 2

 

De stad Harderwijk.
Historische aanteekeningen
Van
A. Aarsen.
 

Wat van vele plaatsen in ons vaderland en haar namen moet gezegd worden, dat geldt ook met volle regt van de oude en eenmaal zoo belangrijke en aanzienlijke Overveluwsche stad Harderwijk: haar oorsprong en haar benaming beiden schuilen in het duister.

Volgens sommige geschiedschrijvers dankt zij haar ontstaan en haren naam aan hare gunstige ligging op een eenigzins verheven, vasten grond, voornamelijk ten opzigte van de vroeger laag gelegene, moerassige landen langs het meer Flevo, de tegenwoordige Zuiderzee. Dit meer kon menigmalen ontzettend hoog zijn. Gaandeweg nam het, zoo als bekend is, in uitgebreidheid toe. Eindelijk werden zijne kusten onbewoonbaar en nu zochten zijne oeverbewoners een veilig toevluchtsoord. Sommige richtten hunnen koers naar het zuiden, tot zij, eindelijk eenen droogen, harden, hoogen grond vindende, daar ook voor goed de wijk namen.

Read More

Posted in Geldersche Volks-almanak | Leave a comment

Hoe een burgemeester uit groot gevaar gered werd.

Hoe een burgemeester uit groot gevaar gered werd.

 

 

Hoe een burgermeester uit groot gevaar gered werd.

 
Toen Alva, met een stoet van beulen, fel aan ’t woeden,
Den bloedraad aanstelde, en in ’t moorden onverzaad,
’s Lands grooten, als ’t gemeen, opofferde aan zijn haat;
Toen beefde ’t al; ’t geweld sloeg meer en meer aan ’t hollen,
Met roeden, strop en zwaard; men zag de hoofden rollen,
Als hagel in een storm, bij galg, en rad, en staak,
Een brandpaal, ’t eerloos merk der geestelijke wraak.
Stijl.

Read More

Posted in Geldersche Volks-almanak | Leave a comment