Oostende.

 

 

 
Oostende.
 

Niet het Oostende, waar het des zomers wemelt van badgasten, die er den tijd zoeken te korten, of hunnen levenstijd te verlengen door van tijd tot tijd het element der menschen te verlaten om zich in dat der visschen te bewegen, maar naar een veel meer in de nabijheid gelegen Oostende, waar de ploeg des landmans de aarde doorklieft en eene zee van goudgeel graan zich krult, wensch ik den lezer te geleiden.

Kom, volg dan met mij, van Elburg af, omtrent één uur lang, den Zuiderzeeschen straatweg, tot aan het Roode kruis, eene voormalige bierbrouwerij en tot op het jaar 1800 de verlustigings- plaats der Doornspijksche kermisgasten, en slaan wij dan den weg links in over de Gelinte (Gelinte of gelente is een oud woord, beteekenende een schutting, staketsel of omheining met latwerk.) een weg, die zijnen naam ontleend heeft van de afschuttingen, welke langs de geheelen weg regts en links waren aangebragt, tot aan de driesprong, de Brantsboom genoemd.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Schutgilden op de Veluwe.

gildeketen-hattem

 
Aanteekening
Omtrent de oude
Schutgilden op de Veluwe.
 

Onder den naam van gilden waren oudtijds in ’t algemeen zulke genootschappen bekend, wier leden zich vereenigden tot bereiking van hetzelfde doel, en wier verordeningen, in algemeene vergaderingen vastgesteld, door bestuurders, onder den naam van meesters, hoofdmannen, overlieden of dekens, ten uitvoer werden gebragt.

Onder die gilden onderscheidt men ambachtsgilden en schutgilden. De laatstgenoemde waren zulke genootschappen, wier leden zich in den wapenhandel oefenden en zich verbonden om de stad of het gewest hunner inwoning tegen den inval van vreemde benden of tegen willekeurig geweld te beschermen. De behoefte aan zoodanige vereeniging liet zich gevoelen in den tijd, toen nog geen geregelde krijgsmagt op de been werd gehouden, en leenmannen en bezoldigde knechten alleen voor de bijzondere belangen van hun leenheer of aanvoerder streden.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Vierholten (gem. Ermelo) en het Vierholter bosch.

grafheuvel-vierhouten

 

 


Vierholten (gemeente Ermelo) en het
Vierholter Bosch.
 

Wanneer men van Nunspeet in eene zuidoostelijke rigting den Zuiderzeeschen straatweg verlaat, en vervolgens den Centraal spoorweg, bij de stationsgebouwen, dwars overschrijdt, dan ziet men, zoo ver het oog reikt, niets dan duinheuvels met vale heide, hier en daar door zandvlakten en zandverstuivingen afgewisseld. Droevig en somber is de indruk, dien hier de natuur op u maakt, en ge zijt geneigd te gelooven, dat ze hier alle schoonheid heeft verloren en meent verder niets dan eene doodsche woestijn te aanschouwen.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Eene Elburger Beestenmarkt

elburg

EENE ELBURGER BEESTENMARKT,
In 1849 geschetst.

 
“Zie zoo! Now ben ‘k schrap,’k heb de messen ‘ewet
Et brood en de telders op toafel ‘ezet,
Ik heure de briepot al koaken,
En hef’ now een ieder zien moaltied ‘edoan
Dan is ‘et ook tied om noa bedde te goan
Want mèrgen is ’t vroege al weer spoken.”

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Geschiedenis der Veluwe, 1481 – 1483, Verdrag te Nunspeet 1481, Velrehof Nunspeet.

notulen 12jan. 1481 Nunspeet

 

 

 
Aanteekeningen
Uit de geschiedenis der Veluwe, gedurende
De jaren 1480 – 1483.
 

De aanhoudende verdeeldheden der partijen in Gelderland, welke hetzelve gedurende de tweede helft der XVde eeuw vooral teisterden, werden nog vermeerderd nadat hertog Adolf van Egmond in den bloei van zijn leven overleden was en ééne dochter en éénen zoon had achtergelaten, op welken laatstgemelden de schepter zoude moeten overgaan. – Frederik van Brunswijk werd als momber der minderjarige kinderen aangesteld; doch nadat hij krankzinnig was geworden, werd hij, volgens de keuze der Gelderschen, door den bisschop van Munster, Hendrik van Swartzenberg, vervangen, die voor den tijd van zes jaren tot deszelfs schutsheer, en tot momber der minderjarige kinderen van Adolf werd aangesteld; en deze betuigde toen in die hoedanigheid, “ vooral de wereld, de landen van Gelre en Zutphen, voor de kinderen en wezen van Adolf te zullen bezwaren.”

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

De overrompeling van Elburg door D. van Lintelo in 1480.

elburg

 

 
De overrompeling van Elburg door

van Lintelo in 1480.

 

Belangrijk is het, na te gaan, hoe noode de Gelderschen in vroeger eeuwen zich aan vreemde heerschappij onderwierpen, en, wanneer overmagt hun het juk daarvan op de schouderen had gelegd, zich telkens daarvan wisten te ontworstelen, en den strijd niet staakten eer zij hunne onafhankelijkheid gehandhaafd hadden. Zoo was het, toen, in ’t laatste vierendeel der vijftiende eeuw, het magtige huis van Bourgondië, door Karel den Stoute vertegenwoordigd, dat gewest besprong.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Winteravondwandeling.

Winteravondwandeling.

 

 

 
Winteravondwandeling
Van Elburg naar de nieuwe Dronther – sluis
Over de Zuiderzee en terug.
 

Wannneer mijnen lezers de wandeling, die wij onlangs naar het Blaauwe Kruis bij den Krimelhorst in Doornspijk gedaan hebben, niet ongevalig is geweest, zou ik wel lust hebben voor te slaan, om, in hun gezelschap, eene winterwandeling over het ijs, langs het Zuiderzeestrand, naar de Nieuwe Dronther – sluis te doen. Ik zal dan ten twee ure, als wanneer de schaatsenrijders, en ook gij, mijne vrienden, waarschijnlijk uw middagmaal zult genomen hebben, mij aan de Oude Haven bevinden, vanwaar de schaatsbaan, behoorlijk geveegd, zich op eenen afstand van omtrent twee uren aan ons oog vertoont.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment