Harderwijk als Hanzestad

Harderwijk als hanzestad 1

harderwijk als hanzestad

 

 

 
Hoofdstuk 1
Elke stad van eenige historische beteekenis heeft hare jeugd, haar bloeitijd en haar tijdperk van verval. Dorpen groeiden aan tot steden en steden zonken terug tot onbeduidende plaatjes, die bijna geen spoor meer aanwijzen van vroegere grootheid.

Read More

Posted in Harderwijk als Hanzestad | Leave a comment

Harderwjk als hanzestad 2

harderwijk als hanzestad

 

 
Hoofdstuk 2
Ook buiten de Groote Poort werden tal van woningen gevonden, en ontstond daar langzamerhand een tweede buurtschap; maar de onrustige tijden noopten reeds velen hunne woningen af te breken en een veiliger verblijf te zoeken binnen de stad, thans beschermd door een hoogen, steenen muur, een vijftal sterke poorten en een burcht, het Wester of oude Blokhuis, omstreeks 1310 door Graaf Raymond gebouwd.

Read More

Posted in Harderwijk als Hanzestad | Leave a comment

Harderwijk als hanzestad 3

harderwijk als hanzestad

 
 
 
Hoofdstuk 3
Bij klokkengelui of trommelslag kwamen de poorters en poorteressen op het marktplein tezamen, wanneer de oudste der Burgermeesteren of de afgevaardigden uit de steden der Geldersche kwartieren of de bevelhebbers der bezetting in het openbaar eenige mededeelingen hadden te doen aangaande privilegiën en keuren of de beden van de Vorst.

Read More

Posted in Harderwijk als Hanzestad | Leave a comment

Harderwijk als hanzestad 4

harderwijk als hanzestad

 

 

 
Hoofdstuk 4
De troebele tijden die in aantocht waren, dwongen de ondernemende, kloeke kooplieden en de stoere visschers beschutting te zoeken binnen de wallen.

De laatsten vestigden zich metterwoon eerst in de Kleine, later in de Groote Oosterwijk en om het St. Agnietenklooster, thans het Rijkshospitaal.

Read More

Posted in Harderwijk als Hanzestad | Leave a comment

Harderwijk als hanzestad 5

harderwijk als hanzestad

 

 

 
Hoofdstuk 5
Geen schooner tijdperk in het leven de Westerschevolken van Europa, dan de laatste honderd jaren, welke de Middeleeuwen besluiten. De ridderschap met haar schitterende feesten en de kerken met haar zooveel nut gesticht hebbend kloosterwezen, hebben een goed deel van heur macht en invloed afgestaan aan de poorters, die intusschen ook rijk zijn geworden door handel en nijverheid.

Read More

Posted in Harderwijk als Hanzestad | Leave a comment

Harderwijk als hanzestad 6

harderwijk als hanzestad

 

 
Hoofdstuk 6
Gaten dienende tot afvoer van water zijn eene nog ongekende weelde. Hoe morsig het daarom hier zijn kon, vooral het buiig weder, behoeft geen betoog. Bovendien was het verkeer in de stadveel drukker en levendiger dan thans,want alles moest bij gebrek aan binnenwater met paard en kar, of op de hand – of kruiwagens worden vervoerd.

Read More

Posted in Harderwijk als Hanzestad | Leave a comment

Harderwijk als hanzestad 7

harderwijk als hanzestad

 
 
 
Hoofdstuk 7
De minst verlichte wijken dezer stad moest men zoeken om de Lieve – Vrouwenkerk, het zoogenaamde Claersdal; ze waren na zonneondergang de eenzaamste tevens, want niemand zou zonder dringende noodzakelijkheid bij nacht zijne schreden derwaarts richten; eene geheimzinnige vrees voor elfen, kabouters en booze geesten, die daar meer dan elders kwamen ronddoolen, en opschrikten als de zware klok het zooveelste uur van de nacht aan kondigde of het krijschend geschreeuw van nachtvogels, nestelden in de galmgaten van den toren, gehoord werd, behoorde ook tot het volksgeloof.

Read More

Posted in Harderwijk als Hanzestad | Leave a comment