Het Loo.

paleis het Loo

 

 
Het Loo.
door
H. van de Veluwe.
 

Tot weerziens!” Dat waren de laatste woorden mijner bijdrage in den vorigen jaargang van dezen almanak, nadat ik beloofd had, met mijne lezers van toen, in een volgenden jaargang eene wandeling te doen door de lanen van het vorstelijk park en de wegen der Hoog Soerensche bosschen.

“Tot weerziens!” dat was ook eens mijn laatste groet, toen ik Apeldoorn metterwoon verliet, omdat een andere werkkring mij elders riep, en ik slechts noode kon scheiden ven eene plaats, wier herinneringen met gulden letteren in het boek mijner levenservaringen staan opgeteekend.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Begraafplaatsen in en bij Harderwijk

Begraafplaatsen in en bij Harderwijk.
Harderwijker Courant 27 Maart 1935.
    Een paar weken geleden werd de belangstelling der ingezetenen van Harderwijk gevestigd op een groot aantal menschelijke geraamten die in de grond aan de Tuinstraat waren opgegraven. Men sprak van meer dan 100 geraamten, die schots en scheef op elkaar lagen. Deze vondst geeft mij aanleiding mede te deelen hetgeen aangaande begraafplaatsen te Harderwijk bekend is.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Van Naaischool naar Christelijke Huishoudschool 1898 – 1968.

Naaischool

 
Van naaischool naar
Christelijke Huishoudschool.
1898 – 1968.
 
School startte op initiatief van enkele dames
Als naaischool.
 

    Op 31 maart 1898 kwamen enkele dames bijeen tot stichting van de vereniging “Steun aan Vrouwenarbeid” met als doel het oprichten van een naaischool. Nadat een bestuur en commissie waren samengesteld werd begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Op de bestuurs- en commissievergadering ( besloten was om gezamenlijk te vergaderen) van 8 mei werd het leerplan goedgekeurd. De duur van de cursus zou drie jaar bedragen en de kosten werden begroot op plm. ƒ 7,- per leerling per jaar.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Herinneringen uit den eersten kindertijd van eenen Gelderschman.

csm_weber_b2d8c7b92e

 

 
Herinneringen uit den eersten kindertijd
van eenen Gelderschman.
 

Zoo als de herinnering eener gebeurtenis, van welke men niet zeker weet, of men dezelve bijgewoond, of gehoord, of gedroomd heeft, – zoo zweeft nog altijd voor mijne verbeelding een ruim vertrek van eene armoedige weverswoning. Geen vloer was er dan de harde aarde – geen zolder, maar wat ruwe, zwart berookte planken; eene oude met snijwerk versierde kast; op dezelve vijf groote gele pronkappelen, het voorwerp der vurigste wenschen van den kleine knaap; daar stond ook aan het venster de weverstoel, waarin ik nog den ouden mageren wever zie zitten, met een neusbril, blaauwen slaapmuts, voorts in grijs linnen, net, maar armoedig gekleed.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Burgerwapening te Harderwijk.

 

 

 
Burgerwapening te Harderwijk.
Oorlog tegen Spanje.
 

Nog voor de uitbarsting van dezen oorlog, waarin de heldengrootheid der Nederlanderen op het heerlijkst uitblonk, gaf de burgerij van Harderwijk een bewijs van dapperheid en vrijheidzucht, ’t welk hier eene korte melding verdient. ’s Konings Stadhouder over Gelderland, de Graaf van Megen, die van Harderwijk van nieuwigheidszucht verdacht houdende en op hen verstoord, had, met voorkennis van den Drost Otto van de Sande, eenen aanslag gesmeed, om zich door verrassing van het nieuwe Blokhuis, en daarin van de stad en burgerij meester te maken. Ter uitvoering van dezen aanslag, deed hij, in den vroegen morgen van den 18 van Wintermaand des jaars 1566, eenige honderden van knechten, grootendeels met haken, eene soort van vuurroers, gewapend …

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

De Hofhoorigheid.

Kelnarij-Putten

 

 

 
De Hofhoorigheid.
Mr. G.A. de Meester.
 

Indien ik den lezer eenige bladen papier, tot onderscheidene heften, in klein octavo gebonden, die de duidelijkste kenmerken zoowel van ouderdom als menigvuldig handtering dragen, vertoonde; indien hij zag, dat zij van de zestiende en zeventiende eeuw dagteekenden, dat elk heft de naam eener stad, dorp of gehucht, als: Arnhem, Amsterdam, leijden, Monnikendam, Gorcum, Zwolle, Nijkerk, Amerfoort, Apeldoorn, Halvinckhuizen enz., tot opschrift heeft, en namen van personen, hunne maatschappelijke betrekking, echtgenooten, kinderen en kindskinderen bevatten; terwijl, bij het naar elders verhuizen, den lezer door een overeenstemmend nummer tot een ander heft wordt verwezen, dan zou hij welligt vragen: van waar, waartoe die aantekeningen?

Read More

Posted in Verhalen bundel | 2 Comments

Een eilandje op de heide.

M.J. de Man

Een eilandje op de heide.
Door Peter Bijvank.
 

Onlangs bekeek ik voor mijn onderzoek naar de historie van de Kruishaarderberg de prachtige kaart van de Veluwe uit 1807 van M.J. de Man. Deze kaart geeft een mooi beeld van de uitgestrekte heidevelden die toen oostelijk van Nijkerk lagen. Midden op deze woeste gronden lag toen de Kruishaarderberg met binnen de omwalling een akker, als een eilandje in een zee van heide. Ik wilde weten of er nog meer van deze “eilandjes”of akkertjes op de heide hadden gelegen om zodoende iets te kunnen herleiden over de betekenis van de Kruishaarderberg.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment