De stad Elburg in de Ban.

DE STAD ELBURG.

Voor het keizerlijk hofgerigt gedaagd,
In den Rijksban gedaan en daaruit
Ontslagen.

In haar rijk voorzien en door de volijverige pogingen van wijlen den hoogleeraar Bondam uitnemend geordend Archief, bezit de stad Elburg eenen schat van Oorkonden, belangrijk niet alleen voor de kennis der plaatselijke geschiedenis en oudheden, maar ook voor die des vaderlands in het algemeen. Vele dier oorkonden mogen slechts kunnen dienen, om datgene, wat door vroegere of latere geschiedschrijvers geboekt is, te bevestigen of nader op te helderen; andere—en het getal van deze schijnt niet gering—geven getuigenis van gebeurtenissen, welke tot hiertoe geheel onbekend waren, of strekken, in meerdere of mindere mate, tot waardering van den geest des tijds, in welken zij hun bestaan ontvingen, en verschaffen de gelegenheid, om in den staatkundigen en maatschappelijken toestand der steden en der stedelingen, in verloopene eeuwen, eenen blik te werpen. Als zoodanig mag ook het zevental oorkonden beschouwd worden, welke wij, naar de oorspronkelijke brieven in het Archief der genoemde stad berustende, hier mededeelen. Wij aarzelen te minder, deze aan de vergetelheid te ontrukken, naar gelang de voorbeelden zeldzamer zijn, dat het Opperhoofd des Duitschen Rijks de Nederlandsche steden in die mate zijn oppergezag deed gevoelen, dat hij die voor zijn hofgerigt deed dagvaarden en den geduchten rijksban over dezelve uitsprak.
Men vindt hier alzoo: 1.) Een brief van den 7 Maart 1418, waarbij de stad Elburg tegen den 15 Mei daaraanvolgende voor het Rijks- hofgerigt gedagvaard wordt. 2.) Een brief van den 6 Julij 1418, houdende, in nagenoeg gelijke bewoordingen, als de vorige, eene dagvaarding tegen den 15 Augustus eerstvolgende. 3.) Een brief van den 22 Februarij 1419, waarbij Reinald, Hertog van Gelre, zich beroepende op het privilegie de non evocando, vroeger door de Opperhoofden des Rijks aan de Gelderschen verleend, den Roomsche- Koning verzoekt, de dagvaarding van Elburg geen voortgang te doen hebben. 4.) Het banvonnis zelf, door den Roomsch- Koning den 31 Januarij 1419 uitgevaardigd. 5.) Een bevelschrift van Koning Sigismond aan die van Deventer, Kampen en Zwol, om de acht- verklaring of den Rijksban tegen Elburg te helpen handhaven. 6.) Eene gerigtelijke verklaring van dengenen, ten wiens verzoeke de Rijksban tegen Elburg was uitgesproken, dat de stad aan zijne eischen had voldaan. 7.) De opheffing van het banvonnis, door den Roomsch- Koning den 7 September 1422 uitgevaardigd.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
I.
1418. 7 Maart.
( Lees de v als een u )

Burgemeistere, Scheffen vnd Rate der Stat zu Elburg sollen sich verantworten vor des allerdurchluchtigisten fursten vnd Herren, Hern Sigmunds Romischen kungs, zu allenzijten merers des Richs vnd zu Vngern etc. Kungs, hofrichter, gegen clage Johan Ouerhachen Burgers zu Dorpmunde (1), vff den nechsten Hofgericht, das sin wirded nach den heiligen pingst vyer tagen schierst komende. Geben zu Costenez vnder des heiligen Richs Hofgerichts vfgedruckten Jnsigel, am nechsten mantage nach dem Suntage als man in der heilige kirchen singet Letare zu mitterfasten, nach Cristi geburt viertzehen hundert jar vnd dornach in dem achtzehenden jare.
( was getekend:)
Petrus Wacker.

 

Op den oorspronkelijken brief is het keizerlijk
Hofgerigts zegel in geel was van buiten opgedrukt.
( 1 ) Dorpmunde, Thans heet deze plaats Dortmund; in het Latijn wordt zij Tremonia genoemd. Het zegel, aan den brief van den 7 Julij 1422 gehecht, vertoont een eenhoofdigen arend met uitgespreide vleugels, en het omschrift Sigillvm Secretvm Tremonie. Hetzelfde zegel wordt gevonden aan een Vidimus van de Koninklijken banbrief, door Borgermestere vnd Rait der Stadt to Dorpmunde den 17 September 1420 afgegeven en mede thans in het Archief van Elburg berustende. Dat de bedoelde stad in de middeleeuwen den naam van Dorpmunde droeg, is mij nergens elders voorgekomen.

II.
1418. 6 Julij.

Burgermeistere, Scheffen vnd Rate zu Elburg sollen sich verantworten vor des allerdurchluchtigisten fursten vnd Herren, Hern Sigmunds Romischen Kungs, zu aller zijten merers des Richs vnd zu Vngern etc. Kungs, Hofrichter, gegen clage Johann Ouerhach Burgers zu Dorpmunde, vff dem nechsten hofgerichte, das sin wirdet nach vnser leben frawen tag wurtzwijhe, Assumptionis Marie zu Latin, der schirest komet. Geben zu Strasburg vnder des heiliger Richtshofgericht vffgedruckten jnsigel, des nechsten mitwochen nach sant Vlrichs tag, nach Cristi geburt viertzehenhundert jar vnd dar nach in dem achtzehenden jare.
( Was getekend: )
Petrus Wacker.

De oorspronkelijke brief is gesterkt met het
Keizerlijk Hofgerigts zegel, in geel was
Opgedrukt.

III.
1419. 22 Februarij.

Mijnen onderdenigen………. Schuldigen dienst mit alre onderdenichheit als dat billich is vursz. Alredurluchtichste ende homechtichste Furste Alregenedichste ende liefste Here. Ich begere vwen genade dienstlich zu wissen, wie mir van den Burgermeisteren, Scheffen, Rede ind Burgere mijnre Stat van der Elborch vurgelacht is, dat sij zu gesinnen Johans Auerhagen van Dorpmunde gebaden sijn vur des heiligen Rijchs Hoffrichter, vmb saichten wille dae van he doch nyt recht plegen en woulde vur mir off vur mijne gerichte, jnd want, Genedige Here, mijne selige voirvaren van Romisschen Keyseren ind Koningen vurleden opt aller genedichst sy gepriuilegiert ( 2) sijn geweest, dat men sy noch ….. vur dem heyligen Rijche verladen en moecht van yemant off zu yemantsz versoeche, id en were dan dat dem cleger recht geweygert wurde van mir off van mijnen richteren, dessgelijchs mir vre genaede ouch gedaen haint in eynre brieue (3) daer van ich Vren genaden ausschrift hir ynne beslossen sende; So ind vmb dat den seluen Johan noch……. Recht geweigert en is, nae dem he ouch niet versocht en hait, noch alhir plegen en woulde, als voir geruert is, Bidden ich Vren Genaden mit gantser vnderdenicheit, als ich dienstlichste mach, dat…..geweerdigen wille zu doin ver…gen mit……hofrichter, dat die ladinge vurss. Affgedaen werde, in douch doin verhueden, dat dat, noch dessgelycken, aen mir noch den mijnen niet mer en geschie, aengesien dat… ….. niet sijn en sall nae den priuilegien vursr. Jnd wilt uch alregenedichste Heere… …..also gunstich ind geneetlich zu….. mijnre behoeff gerne bewijsen, als ich mich doch des gentzelich vermoede zu Vren genade, alsodat ich ind die mijne bij onsen alde rechten ind vrijheiden, vns van Vren seligen vurvaren ind vren genaden gegeuen, blijuen moigen ind… vorder verdienen….. die selue Vre genaden die onse lieue Here Got zu langen seligen tzijden machtich ind gesont bewaeren moege o…. mich as Vren vnderdenigen altzijt gebiedende. Geschr. In mijne woninge zu Ha [mba-] che up Sint Petri dach ad Cathedram.(4).
….Gena… Vnderdenige Rijnalt Hertouge
Van Guilich ind van Gelre ind Greue van
Zutphen.
Dem alredurluchtichsten ind homechtichsten Furste ind Heren, Heren Sigmund van Goitz Genaden Romischen Konick, zu allen tzijden merer des Rijchs, zu Vngern, Dalmacien Croacien etc. Konick, mijne alregenedichste ind liefsten Heren.
Naar een oud gelijktijdig afschrift, doch
Op verscheiden plaatsen onleesbaar.
(2) gepriuilegeert. De hertog beroept zich hier op het beroemde privilegie de non evocando, door den Roomsch- Koning Henrik in 1310 aan zijnen voorzaat en aan de Gelderschen verleend. Zie Pontani Hist. Gelr., p. 180, en verg. Gedenkw. Uit de Gesch. Van Gelderland, deel I, bl. LII

(3) brieue. Deze brief, de bevestiging van het privilegie de non evocando door Koning Sigismond, aan hertog Reinald, op den 8 November 1414, den eigen dag zijner krooning, verleend, is uitgegeven bij Pontanus, P. 390.

(4) Sint Petri dach ad Cathedram. Het was in dezen tijd niet ongewoon, dat in diergelijke brieven het jaartal niet uitgedrukt werd: Het verband toont genoeg, dat deze op het jaar 1419 moet gebragt wordeDe hertog beloofde, omstreeks dezen zelfden tijd, een ander banvonnis van het Rijks Hofgerigt te zullen eerbiedigen. Immers ik vind in de Rekeninge ende Vitgeuen Gijsberts van Mekeren, overste Rentmeister der Lande van Gelre, loopende van den 20 Julij 1419, de volgende post: Des dinzdages na Oculi gesant an die stat van Gronijngen, mit mijns lieven heren brieuen, die Wijnandus van Hattem van Caster ( een slot in Gullikkerland, waar de hertog toen vertoefde) bracht had, rurende dat mijn gen. Here des Roemschen Coninx achte gehoirsam wesen, ende halden wolde, enz. Men ziet, dat dit betrekking heeft op den rijksban, in 1417, over de partij Vetkoopers in Vriesland en te Groningen uitgesproken. Zie hierover Westendorp, Jaarboek, St. II. Blz. 353 en volgg.

IV.
1419. 31 Januarij.

Wir Sigmund von Gotes gnaden Römischer küng, zu allent zijten merer des Richs vnd tun kunt offembar mit disem brief, allen den, die in sehen, oder horen lesen. Wann Johann Ouerhach, burger zu Dorpmünde, vnser vnd des Richs lieber getrüer, vff die Burgermeistere, Scheffen vnd Rate der Stat Elburg, an vnserm vnd des heiligen Römischen Richs hofgerichtz souerre geclagt vnd erlangt hat, als recht ist, daz sy durch solicher irer vngehorsamheit willen, dorümb daz sy sich, nach dem vnd sy von des vorgen. Johann Ouerhachs clage wegen, an dasselb hofgerichte geladen vnd fürgeheischen warn, vnd dornach von i man dem ersten, dem anderm vnd dem dritten hofgerichten beclagt wurden, als des itzgen. Hofgerichts recht ist, gegen solicher clage weder durch sich selber, noch durch nymand anders verantwort oder versprochen haben, in vnsere, vnd des heiligen Richs achte mit rechter vrteil geurteilt sind. Als desselben hofgerichts recht ist, das wir sy dorümb, von Römischer Künglicher macht vnd gewalt, in vnsere vnd desselben Richs achte getan vnd gekündet, vnd usz vnserm vnd desselben Richs friede vnd schirme genomen, vnd in den vnfriede gesetzt haben, vnd das wir auch allermeniglich allerley gemeinschfft mit in gemeinlich vnd sünderlich zu haben verbotten haben, vnd gebieten dorümb allen vnd iglichen fürsten, geistlichen vnd werllichen, Grauen, Frijen, Heren, Dinstlüten, Rittern, Knechten, Burggrauen, Landtrichtern, Richtern, Vögten, Amptlüten, Burgermeistern, Schulheiszen, Scheffen, Reten vnd Gemeinden, vnd allen andern vnsern vnd des Richs vndertanen vnd getrüen, den diser brief fürkomen wirdet, bij vnsern vnd des Richs rechten, vnd gehorsamkeit, ernstlich vnd vestiglich, mit disem brief, daz sy die obgeschriben Burgermeistere, Scheffen vnd Rate der vorgen. Stat zu Elburg, vnsere vnd der Richs offembare Echtere, fürbaz weder husen, noch houen (5), etzen, noch trencken, noch keinerley gemeinschafft mit in haben, noch die iren haben laszen, weder mit kauffen, noch mit verkauffen, noch mit keinen andern dingen, heimlich, oder offenlich, noch in keinerleywise, Sunder dem obgen. Johann Ouerhach, vnd allen den sinen, uff dieselben. Echtere gemeinlich vnd sünderlich getrülich vnd ernstlich beholffen sin, vnd sy auch in allen Stetten, Sloszen, gerichten vnd gebieten, vnd an allen enden zu waszer vnd zu lande, beyde von vnsern, vnd des Richs, des vorgen. Johann, vnd auch der sinen wegen vffhalden, vnd als deselbenn Richs offembare vnd vngehorsame Echtere fürbasz meer bekummern, antasten, angrifen, vahen, vnd mit in tün vnd gefaren sollen, als man mit des heiligen Richs offembaren vnd vngehorsamen Echtern billich vnd von Rechtswegen, tün vnd gefaren sol, alslang, bisz daz sy in vnsere vnd desselben Richs gnade vnd gehorsame widerkommen sind, als recht ist. Wann waz also an denselben Echtern geschicht vnd getan wirdet, damit sol noch mag von rechts wegen nymand missetun, noch gefreueln, wider vns , daz itzgen. Riche, noch sust wider nymand anders, noch wider keynerley gerichte, geistlichs noch werltlichs, lantfride, lantgerichte, stettegerichte, frijheite, noch gewonheite, noch wider dehem ander ding in keinwise. Wer auch dise vnsere küngliche gebotte freuelich überfüre, oder die nicht hielte, tete, oder nach sinem vermögen vollfürte, der vnd die würden in soliche vnsere vnd des vorgen. Richs achte vnd pene verfallen, glicher wise, als die vorgen. Echtere verfallen sind, man würde auch dorümb zu dem, oder den, richten, als des vorgen. Vnsers vnd des heiligen Richs hofgerichts recht ist. Mit vrkund disz briefs versigelt mit vnserm vnd desselben hofgerichts anhangendem Insigel. Geben zu Wienn, nach Cristi geburt vierzehenhundert Jar, vnd darnach in dem nuntzehenden jare, des nehsten dinstags vor vnser lieben Frawen tag Purificacionis zu latin, Vnserer Riche des Vngrischen etc. in dem zwey und driszigisten, vnd des Römischen in dem nünden jaren.
(5) husen noch houen Dat is: in huis noch hof ontvangen, ophouden, verpleegen. Men mogt de geachten zelfs niet etzen noch trencken, hun geen eten noch drinken reiken, in hunne dringendste levensbehoeften niet voorzien.
( Op den omgeslagen rand staat:)
Petrus Wacker.
Gesterkt met des Roomsch- Konings groot
Zegel, aan een dubbele perkamenten strook
In rood was uithangende.

V.
1419. 31 Januarij.

Wir Sigmund van Gotes gnaden Romischer Kunig, zu allentzijten merer des Richs vnd zu vngern, Dalmacien, Croacien etc. Kunig. Embieten den Burgermeystern, Scheffen, Reten vnd Burgern gemeinlich der stete Vtrecht, Deuenter, Campen vnd Swoll, vnsern vnd des Richs lieben getruwen, vnss Gnad vnd alles gut, vnd tun uch kunt mit disem brief, daz Johann Ouerhach, Burger zu Dorpmunde, vnser vnd des Richs lieber getruer, vff die Burgermeystere, Scheffen vnd Rate dey Stat zu Elburg an vnser vnd des heiligen Romischen Richs Hofgerichte souerre geclagt vnd auch mit rechter vrteil erlangt hat, das sy in vnsere vnd desselben Richs achte geurteilt sind, als des itzgenanten Hofgerichts recht ist, vnd das wir dorumb die selben Burgermeystere, Scheffen vnd Rate der vorgent Stat Elburg in soliche achte getan vnd gekundet haben, als dat soliche achtbriue dor uber gegeben eygentlicher vswijsen, dorumb van Romischer Kuniglicher macht vnd gewalt gebieten wir uch, by vnsern vnd des Richs rechten, vnd gehorsamkeit, ernstlich vnd vesticlich, mit disem brief, das ir die obgeschriben vnsere vnd des Richs offembare Echtere furbas weder huset noch houet, etzet noch trencket, noch keinerley gemeinschafft mit jn habet, noch die ewern haben laszet in dhein wijse, sunder den obgent. Johan vnd allen den sinen vff die selben Echtere gemeinlich vnd sunderlich nach lute der vorgent. Achtbrieue getrulich vnd ernstlich beholffen sin sollet, alsuil vnd alslange bisz das sij in vnsere vnd dess Richs gnade vnd gehorsamkeit widerkomen sind als recht ist, wann wer des nit tut, der wirt in soliche achte vnd pene verfallen als die vorgen. Echteren verfallen sind, man wirt auch dorumb zu jm richten als des vorgent. Hofgerichts recht ist. Geben zu Wyenne vnder vnserin vnd desselben Hofgerichts vfgedruckte insigel, nach Cristi geburt viertzehen hundert jar vnd darnach in dem newntzehende jare, des nehsten dinsdages vor vnsere liebe Frawen tag Purificationis zu Latin, vnsere Riche des Vugrischen etc. in dem XXXII. Vnd des Romischen in dem newnden jaren.

( Onderstond:)
Petrus Wacker.

Het zegel van het Rijks Hofgerigt, in geel
was buiten opgedrukt, is thans genoegzaam
Afgebroken.)

VI.
1422. 7 Julij.
Wij Borghermesiere vnd Rad der Stad to dorpmunde bekennen vnd betughen openbair in dissen bryeue, dat vo runs gekomen sint Johan Ouerhach, Rotgher sijn sone, Gerdrut vnd Katherine disses vorgl. Johans dochtere, vnse geborne Borgere, vnd hebben dar vor vns opgelaten, quijt, ledich vnde loes geschulden, vor sich vnde vor alle ere ernen vnd nakomelinghe, dey Ersamen Borgher mestere, Schepenen, Rait vnd dey ganszen gemeynheit der Stat van der Elborch, alle der sake vnd anspracke, dey sey to en to seggene vnd to done hebben gehat, bit op den dach data disse breyues, vnd bi namen van den saken dar Johan vorgl. Dey vorgl. Stat van der elborch vme hadde vor des aller dorluchtigesten forsten des Romschen Koninghes, vnses aller ghenedigesten Heren houesgerichte jn dey achte ghebracht, vnd derseluen Johan, Rotgher, Gerdrut vnd Katherine loueden dat vor vns, dat sey, er eruen noch neymant van erer wegen, nu noch nummermer, eynighe ansprake van alle disser vorgl. Sake weghen, an dey Borghermestere, Schepen, Rait vnd gansze ghemeynheit vnd nakomelinghe der vorgen. Stad van der Elborch hebben noch doin en soelen. Eynigherleye wijs. Were ock sake dat ymant anders enyghen saken off breyuen, dar hir vor van geschreuen steit, dat loueden dar vor vns Johan, Rotgher vnd Gertrud vnd Katherine, dat sei vnd er eruen dey ansprake affdon soelden vnd dey vorgen. Stad van der Elborch dar genslike van entheuen vnd schadelois halden, vtghescheden off dey vorgen. Stad Elborch absolucien behoueden van vnsen Heren dem Romischen koninghe vorgen. Dey soelen dey Stad Elborch vorg. Op eres selues kost werven. Were ock dat dey Stad Elborch off ymant anders vorder oplatinghe, quijtinghe off quitancie behoueden van allen dissen vorgl. Saken, dat loueden dey seluen Johan, Rotgher, Gertrut vnd Katherina, dat sey vnd er eruen en gheuen vnd don soelden sunder enygherhande wedersegghen, vnd hebbet vort alle dissen vorgen. punte vnd eyn jtlisch bisunder vor sich vnd vor ere eruen gelouet, stede vnd vast to halden sunder argelijst, vnd wante disse bekantuisse vor vns gescheyn is, So hebbe wy des to tughe vnser Stades Secreta n dissen breyff don hanghen. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo, die septima Julii.

De oorspronkelijke parkamenten brief heeft
Een uithangend zegel in rood was.

VII.
1422. 7 Septenber.
Wir Sigmund von Gottes Gnaden Romischer Kung, zu alentzyten merer des rich vnd zu Vngern, zn Beheim, Dalmacien, Croacien etc. Kung. Bekennen vnd tun kunt offembar met disem brief allen den die jn sehen oder horen lesen, Wann die Burgermeistere, Scheffen, vnd Rate zu Elburg in vnsere vnd des heiligen Romischen Richsachte geurteillt, getan, vnd gekundet waren, von Rechtlicher clage wegen Johann Ouerhachs von Dorppmunde, vnsers vnd des Richs lieben getruen, vnd wann sich die selben von Elburg nu mit dem itzgenantenn Johann Ouerhach darumb gutlich gesunet vnd gentzlich verrichtet, vnd auch vnserin Hofrichter, vnd Hofschrijber, vnd jre rechte, die In von des achtschatzes wegen geburet haben, auch ein genugen getan habn, vnd wir demutichlich gebeten sin, die selben von Elburg usz derselben Achte gnedichlichen zu lassen, Des haben wir angeschen soliche demutige bete, vnd auch das Sij zu vnser vnd des Richs gnade vnd gehorsame widerkomen sind, vnd dem vorgenanten Clager, vnsern hofrichter vnd hofschrijber vmb jre rechte auch genugen getan haben, als vorgeschriben stet, vnd haben darumb, mit wolbedachten mute, vnd rechter wissen, die obgenanten Burgermeistere, Scheffen vnd Rate zu Elburg, vnsere vnd des Richs lieben getruen, in vnsere vnd desselben Richs gnade vnd gehorsame wider empfangen, sij usz derselben Achte gnedichlich gelaszen, vnd usz dem vnfriede vnd vngemeinschafte der leute genommen, vnd in vnsern vnd des Richs Friede vnd auch allermeniglichs gemeinschafte widergesetzt, vnd haben In auch widergegeben alle Jre rechte vnd frijheite empfahen laszen, nemmen, setzen vnd geben, in craft disz briefs und Romischer Kunglicher macht volkommenheite, vnd gebieten darump allen vnd iglichen fursten, geistlichen vnd werltlichen, grauen, frijen, herren, dinstluten, Rittern, Knechten, Burggrauen, Landrichtern, Richtern, Vogten, Amptluten, Burgermeitern, Schultheiszen, Scheffen, Reten vnd gemeinden, vnd allen anderh vursen vnd des Richs vndertanen vnd getruen, ernstlich vnd vestiglich, mit disem brief, daz sy die vorgenan. Burgermeistern, Scheffen vnd Rate zu Elburg von der vorgen. Achte wegen furbaszer nicht mijden, angrijffen, bekummern, leidigen, oder betruben in dehem wijse, by vnsern vnd des Richs hulden, mit vrkund disz briefs versigelt mit vnsern vnd des heiligen Richs Hofgerichts anhangenden Insigel. Geben zu Nuremberg nach Cristi geburt viertzehenhundert jar, vnd darnach in dem tzwyundtwentzigsten jare, an vnser lieben frawen abend nativitatis Marie zu latin, vnsere riche Vngrischen etc. in dem sechs vnd dreyszigisten, des Romischen in dem twolfften, vnd des Behemischen in dem dritten jaren.
(Op den omgeslagen rand staat:)
Pelrus Wacker.

De oorspronkelijke perkamenten brief is
Gesterkt met het groot zegel van het Rijks-
Hofgerigt in geel was, hebbende van ach-
Teren een opgedrukt contra-zegel in rood
Was (1).

(1) Dit zegel is genoegzaam overeenkomstig met dat, hetwelk afgebeeld is bij Senckenberg, de Judicio Camerali hodierno, pag. 104; met uitzondering alleen, dat het omschrift, zoo van de voorzijde, als van het contrazegel, hier luid: Sigillum Judicii Curie Sigismundi Divina Favente Clemencia Romanorum Regis Semper Augusti.
XXXXX.

Dit bericht was geplaatst in Verhalen bundel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *