Kasteel Oudenaller.

 

1851.

Kasteel Oudenaller  te Putten.

Huis_Oldenaller,_ca_1850,_na_verbouwing,_aquarel_300x415mm

 

PUTTEN.  Steeds behoorde het Kasteel Oudenaller tot de schoonste bezittingen der Veluwe en zijne eigenaars tot de aanzienlijkste en oudste geslachten van Gelderland; zoo zelfs dat de Oudenaller eene eigene leenkamer bezat, en de heeren van Aller in de vroegste geschiedenis van Gelderland bekend waren.

Later werd het eene bezitting der Heeren van Wijnbergen mede een geslacht naauw met onzer Over – Veluwe verbonden, ofschoon daar eerst in de vijftiende eeuw bekend, hoewel zijn stamboom tot het jaar 948 na Christus opklimt, en wiens wapen het het slot van buiten blijft versieren. Vervolgens was het een eigendom den Heeren van Lijnden, evenzoo tot de aanzienlijksten van ons Vaderland behoorende. Indien men niet uit het oog verliest, dat de Veluwenaar meer dan iemand anders aan het oude gehecht is en blijft, indien men niet vergeet, dat daar de weldoeners van vroeger tijden niet uit het geheugen verloren gaan, waar men begrijpt dat de standen niet te vergeefs door God daargesteld zijn, mits men zich ook overeenkomstig zijnen stand gedraagt, dan zal men begrijpen dat het een treurig denkbeeld voor velen was, toen dat goed in het vorig jaar in het openbaar verkocht zoude worden.

200px-Mr_W__Goltstein_van_Oldenaller

Reeds zoovele Goederen toch had men gesloopt gezien; nog was men niet vergeten hoe in 1813 het Goed der, ook op de Veluwe verdienstelijken van Golsteins “ de Vanenburg” was gesloopt; hoe anderen voor waren gegaan of gevolgd hadden en wat zoude thans het lot van de  Oudenaller zijn? Vreugde verschafte het dus toen de Baron van Golstein een der aanzienlijkste grondeigenaars in dien omtrek, eigenaar was geworden, en wilt gij thans bedrijvigheid zien, zoo begeeft u naar Oudenaller. – Reeds een jaar een jaar zijn daar dagelijks ongeveer zeventig menschen werkzaam; het oude Slot is overeenkomstig de eischen van den tijd ingerigt. Naast het wapen der van Wijnbergen ziet gij het wapen van den eigenaar, vroeger in het huis van den Vanenburg prijkende; en wilt gij U in eene schoone landsdouw, of in eenen prachtigen aanleg verlustigen begeeft U evenzeer derwaarts; dan zult gij zien wat smaak en menschenhanden vermogen, terwijl gij U zult verheugen, dat de Veluwe eenen gronbezitter in haar midden zal erlangen die toont een nuttig gebruik van zijn groot vermogen te willen maken; zoo eerst heeft het geld waarde, zoo eerst wordt het aangewend, dat men er eenmaal rekenschap van kan geven.

XXXXXXXXX

 

Dit bericht was geplaatst in Verhalen bundel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *