Vereenigingen en Middenstanders.

Vereenigingen en Middenstanders.

 

 “De gedurige aanwerving”- zo schreef iemand in die dagen-“geeft aan veel handen werk en brood,aan velen zelfs rijkdom”.Die welvaart bleek o.m. uit de waarde der huizen,welke in veiling werden gebracht onder de veelzeggende aanbeveling:”Zeer geschikt voor koffiehuis!” terwijl van den anderen kant woningen werden te huur gevraagd,geschikt voor het zelfde doel.

”Het wapen van Zeeland” tegenover de kazerne,vroeger bewoond door den heer Bijpost.bracht bij inzet op f4700,-, Het logement daar naast ingezet op f 14.500,- ,terwijl het “Hotel de La Paix”(in de Bruggestraat) gehoogd werd tot f 5875,-. Een vergelijking van deze sommen met de tegenwoordige waarden zegt meer dan genoeg. Dat het een goede tijd was voor huiseigenaren,behoeft dus geen nader betoog.

   Bij het groot getal manschappen(in 1876 werden 4200 man uitgezonden)vertegenwoordigde de levering van levensmiddelen een belangrijke omzet. Leveranciers van vet,vlees en spek,erwten,bonen,aardappelen,roden wijn,augurkjes,enz.enz. hebben in die dagen rijk hun brood verdiend,evenals de handelaars in glas en aardewerk.

   Maar alles was onzeker; er was geen bron,die tot in lengte van dagen rijkelijk zou vloeien. Bij velen rees bezorgdheid dat het Koloniaal Werfdepôt zou worden overgeplaatst naar Naarden of Nieuwediep.

   Dagelijks gingen geruchten rond,die evenwel niet werden bewaarheid. Neringdoenden hadden weer moed en streken met vrolijk gezicht het geld der kopers in de toonbanklade.

   “Bloemkolk”, de bekende bordeelhouder uit de Israélstraat vierde zijn triumfen en vertrok met gevulden buidel naar Amsterdam; zijn vrienden wenste hij veel heil en zegen, zijn vijanden een “zalig uiteinde”. Achter zijn rug werd Bloemkolk veracht,maar als hij met contanten kwam,werd hij vriendelijk uitgenodigd,in de huiselijken kring plaats te nemen. Zijn opvolger ging het niet minder goed;die bracht openlijk zijn dank voor de belangstelling en de vriendschap,ondervonden bij de viering van zijn 36e geboortedag. Trouwens feestvieringen en danspartijen waren aan de orde van de dag. Zo werd het aangekondigd:

                    “Hedenavond bal,

                    “Heer en Dame f 0,49.

                    “Consumptie naar gewoonte”.

   In café “Luxemborg” op de markt,(oudtijds gemerkt wijk 3 no. 14) werden, behalve danspartijen,zelfs expositiën gehouden van schilderijen,die steeds vlot van de hand gingen.

   ’t Was alom weelde.

“De Bazar Parasiën”verkocht pakketten van den volgende inhoud:

                    Een Bruyere pijp     f 0.40

                    Sigaren                   f 0.15

                    Parure                     f 1.25

                    Franse zeep            f 0.15

                    Vestketting              f 0.25

                               Totaal           f 2.20

   Welke pakketten bij honderdtallen den winkel verlieten.’t Algemeen Armbestuur genoot bijdragen zelfs van wervers,die door tussenkomst van den Commissaris van Politie,iets voor den armen afzonderden. Merkwaardig is ene opgave,die ons toevallig in handen kwam en die,wat de financiële zijde betreft,tekenend voor die dagen is.’t Betreft de opbrengst van een collecte ten behoeve van de slachtoffers van den watersnood. Zie hier:

     Collecte van’t gemeentebestuur                                              f 570.35

     Nagekomen giften                                                                   f   12.-

     Entreé gelden van dhr. Friedhof                                              f     8.50

     Opbrengst van een biljartpot                                                   f      4.-

     Collecte in den kazerne                                                           f 312.08

     Concert van Crescendo                                                           f 189.-

     Voorstelling van onderofficiers vereniging                               f 191.-

     Toneelvoorstelling van enige diléttanten                                 f 180.-

                                                                           Totaal                f 1466.93

   Een concert in “Luxembourg “ten bate der armen leverde f 17.46 op, waarbij de eigenaresse van het logement nog f 10,- voegde uit eigen beurs. Deze dame liet zich bovendien niet onbetuigd,waar het de intekening betrof op lijsten van bijdragen tot bereiking van een of ander menslievend doel. Haar lijfspreuk was :

     “Pruine ponen met spek zijn kantskoet

     “wen joe die mar kraigen kan”.

   Openlijk werd zij geprezen als een milde geefster.’t Wisselend deel der bevolking had niet genoeg aan café chantants en danspartijen.’t Begeerde meerdere vermaken. En die werden  ruimschoots aangeboden.

   Eerst verscheen het beroemde honden en apen theater op de concertzaal met 25 gedresseerde honden en een Amerikaanse bok mitsgaders enige kleine raspaardjes en den geleerden aap “Sanna”. Later kwam het “Theatre Mechanique”op de Vismarkt wonderschone vertoningen geven,waarbij de grote tent avond aan avond zo vol liep, dat aan velen de toegangmoest worden geweigerd. Eindelijk arriveerde de bekende Blanes met zijn paardenspel; nu eens werd de tent opgeslagen op de stadsbleek dan weer op den vroegeren houtwal langs de kleine haven.’t Eigen muziekcorps vrolijkte de voorstelling op.’t Publiek stroomde er heen en genoot van de halsbrekende toeren der acrobaten.

   “Harmonie”(opgericht in 1876) was in haar opkomst. Onderleiding van den wakkeren directeur den heer O.J.Bekker was die vereniging al spoedig in staat,openbare uitvoeringen te geven en de kinderen van de school des Heren Utermarck te begeleiden naar het Slingerbos bij gelegenheid van het jaarlijks feest aan’t begin der vacantie.

   Repetitie’s hield “Harmonie”in de Puntse school, het tegenwoordige gebouw van den Nederlandsen Protestantebond.

   “Crescendo”gaf uitnemende uitvoeringen, dank zij de medewerking van onderscheidende dilettanten. Den oprichter dezer vereniging,tevens werkend lid,den heer Roersch,destijds 1e luitenant gedetacheerd bij het Koloniaal Werfdepôt werd bij zijn vertrek naar Oost-Indië ongeveinsde hulde gebracht voor al het geen hij in’t belang van “Crescendo”had gedaan.

   Naast “Crescendo”werd een mannenkoor opgericht (directeur den heer Bekker),”Muziek en zang gaven aan’t leven waarde”, daarenboven was er geld in overvloed. Wie nu mocht menen,dat het hier een echt “Luilekkerland”was,die beziet de zaak slechts aan enen kant.

XXXXXXX

 

Dit bericht was geplaatst in Verhalen bundel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *