Zuiderzee-partij

 

 

Op z’n Harderwieks.

 

Geen liest zoo raor,

In zeuvenhonderd joar,

Geen boot zoo groot

Had d’ Harderwieker vloot,

Geen tied zoo slecht

Veur boer en knecht,

Geen zee zoo riek

Achter te lege diek,

Geen dree in ’n commetee

Vechten zoo veur de Zuujerzee,

Geen een in den Haog

Zit ze zoo in der maog,

Geen eerder in den Raod

Dan die kerels van de daod.

 

En non stem je maor Eibert den Herder

Of heb j’ een ander liever

Neem dan Visch of Driever.

Die zitten in ’t commetee

Tot behoud van de zee.

 

En onthou non dit proatje

Van Peter van Drikus van Naotje.

E.Den Herder

 

Programma “Zuiderzee-Partij”.

 

De zuiderzee-partij, welke is opgericht Maart 1933, draagt den naam van “ZUIDERZEE-PARTIJ” en is gevestigd te Harderwijk.

Zij heeft haar ontstaan te danken aan de afsluiting der Zuiderzee en aan de Zuiderzee steunwet.

Streven van de partij is op te komen voor het recht van alle gedupeerden in Nederland, die door de afsluiting, hetzij geheel of gedeeltelijk broodeloos gemaakt zijn, of hun eigendommen waardeloos zagen worden.

De Zuiderzee-partij wil geen gezagsondermijning, maar staat op het standpunt, dat de machten over ons gesteld van God verordineerd zijn en geëerbiedigd behooren te worden.

De Zuiderzee-partij tracht haar doel te bereiken door het maken van propaganda op groote schaal en zoo mogelijk door het afvaardigen van een of meer vertegenwoordigers naar ’s lands vergaderzaal die als mannen van de praktijk over de bedrijven kunnen oordeelen.

De groote grief van de Zuiderzee-partij is, dat de belofte in 1918 afgelegd, dat aan dit grootsche Nationale werk geen smet zou kleven, NIET wordt nagekomen.

De zuiderzee-partij ziet in de tegenwoordige steunwet, een wet die op bedeeling of armenzorg berust, willekeurig wordt toegepast, en een bevolking die eeuwenlang op een eerlijke manier zelfstandig haar brood heeft verdiend tot bedelaars of paupers verlaagd.

De Zuiderzee-partij acht het haar goed recht, om van de Regeering te eischen, nakoming van de verplichtingen door haar in 1918 vrijwillig aangegaan en een uitkeering van de waardeloos gemaakte eigendommen op een basis van Open Zuiderzee en vergoeding van de bedrijfschade berekend naar een opbrengst van ongeveer 10 millioen gulden per jaar of gekapitaliseerd 200 millioen gulden, als zijnde de gemiddelde besomming van de Zuiderzeevisscherij met hare nevenbedrijven.

De Zuiderzee-partij zegt : Kan door de enorme bedragen die het Droogmaken der Zuiderzee kost en de slechte toestand van ’s Rijks financiën, deze schadeloosstelling niet uitgekeerd worden, dan worde onmiddellijk de afsluitdijk over een lengte van 4 K.M. weer open gemaakt.

Aangezien de praktijk heeft geleerd, dat door een opening van 4 K.M. de visch in dezelfde hoeveelheid binnen komt als van ouds – zelfs door nog kleiner opening – heeft de Zuiderzee-partij geen bezwaar tegen de peilers die noodig zijn om deze opening te overbruggen, waardoor de verbinding van Holland met Friesland in stand blijft.

De Zuiderzee-partij zal niet nalaten, dit standpunt zooveel mogelijk uit te dragen door het geheele Land om instemming te verkrijgen met haar streven die op rechtsgrond berust en niet anders inhoudt dan een waarachtig Landsbelang.

 

Het bestuur van de Zuiderzee-partij,

E.Den Herder, Voorzitter.

A.Klaassen, Secretaris.

B.Petersen, Penningmeester.

J.Tromp.

J.Foppen.

G.Petersen.

 

Wijze: Zij zullen het niet hebben…..

Wij kunnen haar niet missen, die rijke Zuiderzee

Wat bracht de vloed veel haring en fijn ansjovis mee

En puike Zuiderzeebot en paling en garnaal

Zelfs onder ’t ijs zat spiering, vermoorden we allemaal.( bis. )

 

Wij willen haar niet missen, die schoone Zuiderzee

Met al haar folklore, waar ieder dweepte mee,

Waar onze Watergeuzen, den Spanjaard gaven klop,

Dat IJselmeer moet worden, ’t beroemde Hoornsche Hop.( bis. )

 

Wij zullen haar noode afstaan, die oude Zuijerzee

Dat eischt Hollands Historie en ’t des visschers beê

Wij willen geen bedeeling, maar eischen graat of visch

Omdat ’t in negentien achttien, met ’n eed bezworen is. ( bis. )

 

 Zuiderzee-partij Wordt allen lid van deze partij.

Contributie EEN GULDEN per jaar, te betalen bij den Penningmeester.

Van Zevensnor en Stekelbaarzenbloed en andere treffelijke rijmen.

 

XXXXXX

Dit bericht was geplaatst in Zuiderzee-partij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *